Strafferet, straffeproces, politiret og kriminologi

Specialer inddelt efter årstal

2022

HELENA STINA LAUTRUP-LARSEN & TOBIAS JUUL STRØMGÅRD HVID
Hadforbrydelser mod LGBTI-personer - En analyse af den strafferetlige regulering af hadforbrydelser mod LGBTI-personer i dansk ret og en undersøgelse af barrierer for lovens virkning med fokus på anmeldelse

MADS HØNHOLT CARLSON
Retsstillingen vedrørende konfiskation af tredjemands køretøjer i Danmark
 

2021

LYKKE LETH LINDSKOV
Genus, ret og feministiske bølger i forhold til #MeToo

CASPER TOBIAS NIELSEN
Rækkevidden af medvirkensansvaret i skattestrafferetten

THEA HORN ZIMMER
Godtgørelse for tort med fokus på seksuelle krænkelser

CHRISTIAN KØNIG WILMS
En afvejning mellem beskyttelsesinteresserne bag ytringsfriheden over for kriminaliseringen af hadefulde ytringer - Med fokus på pressens og politikernes særligt vidtgående ytringsfrihed

MAJA HØFFNER
Psykisk vold - De strafferetlige problematikker ved kriminaliseringen af psykisk vold
 

2020

2019

STINE BUNDGAARD HANSEN
Brugen af isolation i det danske retsvæsen med særligt fokus på anvendelse af isolation som disciplinærstraf

EMIL LYKKE GREGERSEN
Offentlige myndigheders strafansvar
 

2018

SABINE ZOÉGA XAVENIUS SCHAFFRATH
Rettighedsfrakendelse efter straffelovens §§ 78 – 79

KASPER KJÆR JENSEN
Udgør den humanitære folkeret en begrænsning af terrorbestemmelsen i straffelovens § 114?

2017

2016

MATHIAS MIKKELSEN
Straf for fareforvoldelse - Anvendelsesområdet for straffelovens § 252, stk. 1

TILDE HOVE JACOBSEN
Handel med kvinder til prostitution
 

2015

MINNA JEAN HELLES BJERRING HANSEN
Udlevering - af lovovertrædere til retsforfølgning med særligt fokus på den politiske forbrydelse

ADAM HECKSCHER
Forvaring - en undersøgelse af straffelovens forvaringsbestemmelse i lyset af domspraksis
og udviklingen i prøveudskrivningspraksis

LOUISE WATSON
Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager
 

2014

ANNE-LOUISE ENSTED STISEN
Den kriminelle lavalder - analyse af lovændringen i 2010 og med særlig perspektivering til den erstatningsretlige lavalder
 

2013

KATRINE HOEG
Straffrihed på grund af sindssygdom - Med særlig opmærksomhed på sindssygelige rustilstande 
 

2012

MAJA FRYDENDAHL MIKKELSEN
Straffelovens § 16

MICK VILLADSEN
Retshåndhævelsesarrest - varetægtsfængsling på baggrund af retsfølelsen
 

2011

ANDERS NØRGAARD JENSEN
Retsfølelsens rolle i kriminallovgivningen

ANNE SCHMIDT
Brugen af sagkyndige i straffeprocessen

STEFAN BINDERUP MARTENS
Sigtedes adgang til aktindsigt i straffesager
 

2010

INGE THERESE BILGRAV JENSEN
Privatlivskrænkelser på internettet

HENNING FUGLSANG SØRENSEN
Den mistænktes retsstilling
 

2009

MORTEN BALZER HEIDE
Strafferetlig sanktionering af ophavsrettigheder 
 

2008

MARIA HÅKANSSON BRØGGER
Ungdomssanktionen - En gennemgang af straffelovens § 74 a samt en analyse af eventuelle behov for en reform indenfor området