Familie-, arve-, børne- og ligestillingsret

Specialer inddelt efter årstal

2023

FREDERIKKE STORBJERG FRIIS
Religiøse organisationers autonomi i forhold til forskelsbehandling af ansatte

2022

2021

LYKKE LETH LINDSKOV
Genus, ret og feministiske bølger i forhold til #MeToo

METTE SCHØLER LADEFOGED
Faderskab i dansk ret og debat - En retssociologisk undersøgelse af faderskab og juridisk abort

ANNE LINE EG STAUGAARD
Sexchikane på arbejdspladsen

EMILIE VOLDBORG ANDERSEN  
Kommercielt surrogatmoderskab på tværs af landegrænser

2020

RIKKE JUHL
KØNSDISKRIMINATION OG STATSLØSHED - En analyse af kønsdiskrimination med hensyn til retten til at videre-give statsborgerskab til børn, og hvordan dette kan bidrage til statsløshed blandt børn

LUKAS CALLESEN
Mindreåriges samtykkekompetence – i et formueretligt perspektiv

2019

2018

BAHAR CHAWKI
Uretmæssig fjernelse af børn i strid med afgørelser om forældremyndighed – Internationale børnebortførelser

LENE GRODT CHRISTIANSEN
Rettens adgang til at ophæve den fælles forældremyndighed

2017

DITTE MARIE NIELSEN
Selvbestemmelse og samtykkekompetence for mindreårige i forhold til sundhedsfaglig behandling

LIV DALAGER KJÆR
Betydningen af gældende ret for nye samfundsstrukturer i familiemæssig henseende - Er lovgivningen på det familieretlige område hensigtsmæssig i forhold til de nye familiekonstruktioner i samfundet?

STINE RAVNKILDE NIELSEN
En analyse af ægtefællers muligheder for med bindende virkning at indgå indbyrdes forhåndsaftaler vedrørende kompensation samt disse aftalers behandling på skifte som følge af skilsmisse eller separation

2016

2015

ANNE KIRSTINE SØNDERGAARD THYRRESTRUP
Adoption uden samtykke

INGER CORYDON-PETERSEN
Forholdene under anbringelse af børn og unge

MARIANNE HOLST ANDERSEN
Mandens ret til at frasige sig sine juridiske forpligtelser over for et uønsket barn

2014

SABRINA DAM
Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed 

2013

HANS JØRGEN LASSEN
Retlige problemer ved rituel omskæring af drengebørn

PERNILLE TEGLBERG JØRGENSEN
Uledsagede mindreårige asylansøgere - Med særlig fokus på danske regelændringer set i lyset af FN's konvention om Barnets Rettigheder 

2012

MAJA BROSOLAT BACH LARSEN
Det uskiftede bo: Fordele, ulemper og hensigtsmæssighed for den længstlevende ægtefælle
i forhold til et skifte
 

2011

MARIE-LOUISE M. JENSEN
Pensionsrettigheders behandling i forbindelse med separation og skilsmisse

NINA KUHLMANN PEDERSEN
Sexchikane på arbejdspladsen 

MIA SØHOLM HALSSKOV
Bortvisningsloven - En gennemgang af baggrunden for bortvisningsloven samt en analyse af lovens anvendelse i praksis

2010

MARIE HVIID PEDERSEN
Ægtefællers muligheder for at indgå individuelle forhåndsaftaler vedr. deres pensionsordningers behandling ved et skifte som følge af separation eller skilsmisse, jf. RVL § 16h.

SUSANNE HØJGAARD LARSEN
Reformovervejelser om ægtefællers formueordninger– den legale formueordning og aftalefrihedens grænser ved den forestående revision af retsvirkningsloven 

2009

2008

CHARLIE KARLSSON
Regulering af sammenblandede formuearter med særligt henblik på lovligheden af anpartssæreje 

2007

ANN THAGÅRD OLSEN
Forlodsudtagelsen af pensionsrettigheder ved separation og skilsmisse efter den 1. januar 2007 - og de pensionsmæssige konsekvenser heraf 

2006

ULLA LOMHOLDT ISTRUP
Ægtefællebidrag - en komparativ gennemgang af udvalgte regler om ægtefællebidrag samt en analyse af eventuelle behov for reformer på området