Stats- og forvaltningsret samt menneskerettigheder

Specialer inddelt efter årstal

2024

LÆRKE DAMSGÅRD KALLMAYER
Gæsteprincippets rækkevidde 

2023

REGITSE V. TINGHOLM
En vurdering af lovligheden af offshore-asylsagsbehandling baseret på en analyse af § 29 i den danske udlændigelov

MADS SANKER RASMUSSEN
Statsministerens tilsynspligt og ansvar i øvrigt efter ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1

LINE REFFSTRUP FREDERIKSEN
Forbud mod diskrimination af medarbejdere som følge af religiøs overbevisning - hvor går grænserne?

SARAH CANHAM HANSEN
De menneskeretlige forpligtelser efter EMRK artikel 3 og 8 til effektiv beskyttelse af voldtægtsofre 

TRINE LADEGAARD KURE
New approaches to extraterritorial jurisdiction in Human Rights Conventions 

DITTE KIRSTEN-BORG
“Ukrainerloven” i relation til EMRK art. 14, sammenholdt med art. 3 og art. 8

MIKKEL BANG ANDERSEN
Servitutter og lokalplaner – med fokus på planlovens §§ 18 og 15, stk. 2, nr. 21 

ANNE KATHRINE MATTHIESEN
Ophævelse af udvisningsdomme i lyset af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

MARIA ALBRECHTSEN
Har Danmark et menneskeretligt ansvar over for de danske børn i de syriske fangelejre?

TORBEN HARCK & JASMIN LYNGBY SIDOR
Familiesammenføring med børn i Danmark

FREDERIKKE STORBJERG FRIIS
Religiøse organisationers autonomi i forhold til forskelsbehandling af ansatte

2022

STINE SKJALM PEDERSEN
The Applicability of The European Convention of Human Rights on Extraterritorial Acts

METTE WORM-LEONHARD
Afståelse efter grundlovens § 73 og aflivning af danske mink – med særlig fokus på causa-kriteriet 

JONAS SANDGREN
Aflivningen af danske minkbesætninger under COVID-19 pandemien set i forhold til grundlovens § 73 – En analyse af hvorvidt aflivningen af alle danske mink udgjorde et ekspropriativt indgreb over for minkavlerne

ABDULLA NAJEM
Selskabsgørelsen af kommunal forsyningsvirksomhed – med fokus på vandsektoren

2021

JULIE BRUUN GULDBRANDSEN
De kommunale tilsyns- og handlepligter på børneområdet – en afklaring af ansvarsnormen

LYKKE LETH LINDSKOV
Genus, ret og feministiske bølger i forhold til #MeToo

CELINA STAMPE SUNESEN
Konfiskation af leasede køretøjer set i forhold til grundlovens § 73 - En analyse af om konfiskation af et leaset køretøj kan udgøre ekspropriation over for leasingselskabet

THEBIEHA NAGENDIRAM og CAMILLA MANDRUP RASMUSSEN
EMRK’s beskyttelse af kriminelle udlændinge

MATHILDE HELLMUND TØNDER
Beviskravet for kausalitet i relation til offentlige myndigheders erstatningsansvar

CECILIE MØRCH VINTHER
En juridisk analyse og vurdering af coronarestriktionerne over for plejehjemsbeboere som hjemlet og gennemført i medfør af § 12 c i ændringen af epidemiloven af 17. marts 2020 set i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8

EMMA GREPPERUD KROG
Staternes forpligtelser efter EMRK art. 2 i forbindelse med myndighedspersoners dødelige magtanvendelse

JULIE DICH MORTENSEN
Dansk statsborgerskab: Behandling af dispensationsansøgninger i lyset af internationale forpligtelser

SERVAN AKAT
Den danske udvisningspraksis i lyset af EMRK artikel 8

ANA SOPHIE BISGAARD ÜSÜDÜR  
The European Court of Human Rights’ use of Interim Measures under Rule 39 of the Rules of Court - Protecting Human Rights through Preliminary Indications

LINDA DEGN PETERSEN
Udlændingerettens ”paradigmeskift” i relation til inddragelse af flygtninges opholdstilladelser

EMILIE VOLDBORG ANDERSEN  
Kommercielt surrogatmoderskab på tværs af landegrænser

CHRISTIAN KØNIG WILMS
En afvejning mellem beskyttelsesinteresserne bag ytringsfriheden over for kriminaliseringen af hadefulde ytringer - Med fokus på pressens og politikernes særligt vidtgående ytringsfrihed

MAJA HØFFNER
Psykisk vold - De strafferetlige problematikker ved kriminaliseringen af psykisk vold

MICHELLE BECH HANSEN
Udvikling af automatiserede sagsbehandlingssystemer og systemudviklingsmetoder - En juridisk og erhvervsøkonomisk analyse af udviklingsarbejdets tilrettelæggelse

2020

RIKKE JUHL
KØNSDISKRIMINATION OG STATSLØSHED - En analyse af kønsdiskrimination med hensyn til retten til at videre-give statsborgerskab til børn, og hvordan dette kan bidrage til statsløshed blandt børn

JOHAN JAKOBSEN PETERSEN og SARAH-KIRSTINE BANG HOLM
Retlige problemstillinger i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens i den offentlige forvaltning - Udvalgte spørgsmål med særligt henblik på databeskyttelse

MARIE THØGERSEN
EMD eller HRC? En sammenligning af prøvelsesintensiteten i Strasbourg og Genève

ANNA SOPHIA FRAUSING MOGENSEN
Udviklingshæmmede menneskers adgang til efterprøvelse – deres hjælpebehov og personelle muligheder for bistand hertil

HAAKON HENNUM
Asylsøkeres rett til flyktningstatus på bakgrunn av tilhørsforhold til en særlig sosialgruppe, med fokus på seksuell orientering og kjønnsidentitet

FREDERIK KRABBE-LARSEN
Det væsentligste indhold af en grundlæggende rettighed i den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder

DITTE LUJA AASKOV
Danmarks behandling af børn på Udrejsecenter Sjælsmark i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis om frihedsberøvelse af migrantbørn

2019

EMILIE SOLHØJ JØNSSON
Asylprocedurens indledende fase og Dublinsystemet – i en dansk kontekst

LOUISE BITZ NIELSEN
Udlændingelovens § 26, stk. 2, i lyset af EMRK artikel 8

ANN-SOFIE AASTRUP SØGAARD
Udenforstående arbejdstageres negative foreningsfrihed ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 med fokus på bod for underbetaling

EMIL LYKKE GREGERSEN
Offentlige myndigheders strafansvar

PHILIP WIECLAW SVENDSEN
En analyse af de forfatningsretlige grænser for Grønland og Færøernes selv- og hjemmestyreloves omfang samt disse ordningernes retlige status

2018

STINE BRØSTED JENSEN
Tildækningsforbuddet - Den retlige grænse for forbud mod tildækning i det offentlige rum

JESPER LYNGBY ANDERSEN
Forholdet mellem den europæiske menneskerettighedsdomstol og de nationale myndigheder belyst gennem proportionalitets- og subsidiaritetsprincippet

MIE SOFIE FUNDER
Ledelsesret og religionsfrihed på det private arbejdsmarked set fra et arbejdsgiverperspektiv

LARS FROSTHOLM
Fake news og ytringsfriheden

JEPPE BAVNHØJ
Arbejdsgivers negative foreningsfrihed ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11 og arbejdsgivers frigørelse fra en arbejdsgiverforening

2017

SOFIE WIDAHL CHRISTENSEN
Platformsøkonomien i et arbejdsretligt perspektiv

2016

HANS L. TOFTDAHL
Whistleblowing - Fra en arbejdstagervinkel

2015

ANNE KIRSTINE SØNDERGAARD THYRRESTRUP
Adoption uden samtykke

JAKOB NIELSEN
Foreningsfrihed og mulighederne for at forbyde voldelige foreninger

2014

PETER STOLTZ NIELSEN & ANDREAS LYSGAARD BØGH
Kommunerne og grundlovens § 73 

2013

METTE SØSTED
Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb set i et dansk, EU-retligt og folkeretligt perspektiv

BO RUBY NILSSON
Domstolsprøvelsens realitet ved afgørelse af suverænitetsspørgsmål

DORTHE KYNDE NIELSEN
Udvisning af EU-borgere med fokus på administrativ udvisning

ESBEN LYSHØJ JENSEN
Intensiteten i domstolsprøvelsen af loves grundlovsmæssighed

2012

SARANDI KASNIQI
Tidsubegrænset opholdstilladelse – det nye pointsystem 

MORTEN E. G. JØRGENSEN
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis og betydningen for dansk ret

2011

HENNING FUGLSANG SØRENSEN
EU‐retlige og forvaltningsretlige aspekter ved kommunernes tilsyn med taxiførere 

2010

OLE SELLMER SØRENSEN
Kommunerne, skatten og grundloven 

PETER NICK STAUSHOLM-MØLLER
Forvaltningslovens afgørelsesbegreb – teoretiske rammer og gældende ret
- En undersøgelse af afgørelsesbegrebets rækkevidde i relation til forvaltningens personaleretlige og processuelle beslutninger

2009

SOFIE AAGAARD FAARUP
Ekspropriation til byudvikling på grundlag af kommuneplaner
Expropriation for urban development on the basis of municipal plans 

ANDERS GRØNBECH JØRGENSEN
Ulovlige byggetilladelser - en analyse

CAMILLA WINTHER WAGNER
Udvisning af udlændinge i forbindelse med strafbare forhold - og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions indflydelse herpå

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

KRISTIAN SIMONSEN & LARS SOLSKOV JENSEN
Diskrimination - en analyse af Danmarks menneskeretlige forpligtelser og forholdet til folkekirkeordningen