Skatte- og afgiftsret

Specialer inddelt efter årstal

2022

EMMA MØNGAARD SMITH
Det momsretlige investeringsforeningsbegreb


2021

FRANTZ ALEXANDER BRUHNS
Dansk CFC-beskatning efter implementeringen af ATA-direktivet som følge af lovforslag L 89

CASPER TOBIAS NIELSEN
Rækkevidden af medvirkensansvaret i skattestrafferetten

BOLETTE MØLSTED HINDBO og IDA MARIE RISGAARD KRISTENSEN
Udtagningsbeskatning af "gratis" varer og ydelser som led i at fremme salg

ANDREAS ØSTRUP-MØLLER og LASSE HEDEGAARD
Omgåelse og misbrug af skattelovgivningen - En analyse af beneficial ownership og ligningslovens § 3

EMILIE MAI HAVSTEIN ERIKSEN
En gevinstmulighed i A/B-modellen

LINETTE KROGSDAL JACOBSEN og LINE GJØRUP ERIKSEN
Den skattemæssige behandling af udbytterefusion i forbindelse med aktielån

ANNE GLOCHAU PETERSEN
Gevinstmulighedsbegrebet i A/B-modeller – og den fremtidige betydning heraf

SARA KJÆR NØRGAARD og JONAS BJORHOLM ANDERSEN
Den momsmæssige behandling af salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning - en analyse af gældende ret i nationalt og EU-retligt perspektiv

GUDNY ERLA SIGURDARDOTTIR
Fast driftssted med særligt fokus på hjemmekontorer

CHRISTINA DYBDAHL
Skatteomgåelse - Anvendelsesområdet for LL § 3 og selskabernes sociale ansvarlighed

MIKKEL SCHACK VIKKELSØ
Den skatteretlige behandling af udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed


2020

SANDRA MØLLER HENRIKSEN og JACOB MEJLBY NIELSEN
Gevinstmulighed – praksisændring for A/B-modeller

STINA SLÆBÆK JENSEN
Skønsmæssige ansættelser i transfer pricing revisioner

FREDERIKKE MØHL KROGH
Beneficial ownership i lyset af ligningslovens § 3, stk. 1-3

SØREN FUR BOJE
Dansk CFC-beskatning af immaterielle aktiver

DANIEL ANDERSEN
Selskabers mulighed for at udnytte et grænseoverskridende underskud - En dansk regel i et europæisk perspektiv


2019

JANNIK TRANE MIKKELSEN
Ophævelse af dobbeltbeskatning i international transfer pricing – med perspektivering til dansk skatteret

NICOLAI EMSIS-EMSINS
Fast driftssted - Det primære driftsstedskriterium i dansk perspektiv

GRÍMUR SUNDSTEIN PETERSEN & MATHIAS GRUBE RAAHAUGE
Beskatning af digitale faste driftssteder

NICOLAI BENDIX LARSEN
Skattemyndighedernes muligheder for at bekæmpe europæiske gennemstrømningsselskaber - med fokus på EU-retten og EU-Domstolens domme af 26. februar 2019 i de danske sager om »beneficial ownership«
 

2018

HEIDI HOLLÆNDER
Maskeret udlodning -Den ikke-erhvervsmæssige disposition

MONICA MUNCH GANDERUP
Opfylder selskabsskatteloven § 32 minimumsbestemmelserne om CFC-beskatning fastsat i ATA-direktivet?

HELLE TAISBAK
Den momsmæssige omkvalifikation af ”levering af bebygget fast ejendom” til ”levering af byggegrunde”
 

2017

CHRISTINA KARSTENSEN & NANNA HOLLÆNDER
Samspillet mellem SL § 210 og LL § 16 E med perspektivering til tysk ret

JAKOB LANGGAARD LARSEN
Selskabers dobbeltdomicil og misbrug af dobbeltdomicil En analyse af artikel 4 i OECD’s modeloverenskomst og tiltag for at modvirke misbrug af dobbeltdomicil

LINE PETERSEN KJÆR
Fast driftsstedsdefinitionen i et BEPS-perspektiv

SIOBHAN BRIX RYAN
Den skattemæssige værdiansættelse ved generationsskifte

TRINE THOMSEN & MARIE BÆKGAARD STISEN
Selskabers begrænsede skattepligt af udbytte særligt set i lyset af begrebet retmæssig ejer og ligningsloven § 3

MATHIAS FROSTHOLM KRISTENSEN
Værnsregler i skatteretten
 

2016

ANDREAS MEINECHE ANDERSEN
Hybride finansieringsinstrumenter - En analyse af hybride finansieringsinstrumenter og SEL § 2 B samt overensstemmelsen med BEPS action 2

THEIS FRILAND LARSEN
Beneficial owner i dansk og international skatteret - herunder i forhold til de generelle omgåelsesklausuler i ligningsloven § 3

MIKAEL LINDEGAARD MADSEN og CLARK STEPHAN LOHMANN HENRIKSEN
Betingelser for indtræden af registreringsafgiftspligt for motorkøretøjer - Herunder om betaling og beregning af registreringsafgiften

MATHIAS BERNTSEN BECK
Værnsregler ved skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - med inddragelse af Ligningslovens § 3

ANNE-MARIE BACH HOFFMANN
Den internationale omgåelsesklausul - En væsentlig forringelse af grænseoverskridende koncerners retsstilling?
 

2015

MAJBRITT DAVIDSEN
Fast driftssted ved agentreglen og kommissionærundtagelsen i international skatteret, herunder i henseende til BEPS Action 7

MARIA ROSE KRISTENSEN
Exitbeskatning, herunder den nye henstandsordning, og reglernes overensstemmelse med EU-retten

JESPER JUUL
Misbrug af direktiv- og overenskomstmæssige skattefordele efter indførslen af ligningslovens § 3

SANNE DAMSGAARD FAUERSKOV HANSEN
Skatteretlige værnsregler mod gennemstrømningsselskaber

CHRISTOFFER BENNIKE RØNNING
Værdiskøn inden for transfer pricing

MARK HOVESEN
Udviklingen i det skattemæssige ejerskab til immaterielle aktiver - i lyset af koncernintern indkomstallokering på armslængdevilkår

JANNIE BORUP GADE
Lov nr. 992 af 09/09/2014: Ændringer af virksomhedsordningen - En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992
 

2014

SIMON STIDSEN PINKALSKI
Subjektiv skattepligt ved tilflytning til Danmark - i nationalt og internationalt perspektiv

THOMAS NORDESTGAARD MORTENSEN
Udvalgte skatteretlige problemstillinger i forbindelse med kapitalforhøjelse til overkurs

NIKOLAJ WESSEL TROMBORG
Beskatning af kapitalejerlån

AYSIL SAHIN
Advance Pricing Agreements – navnlig i relation til Indien og Kina 
 

2013

2012

SUSI HJORTH BÆRENTZEN
Beneficial owners 
 

2011

2010

LOTTE LINDELOFF
Det skatteretlige bopælsbegreb - i danske og international kontekst 
 

2009

HELLE MUFF HØJBJERG JENSEN
Transfer pricing og industrielle immaterielle aktiver
 

2008

2007

NATALYA GENNADYEVNA MØLLER
Legalitetsprincippet i international skatteret og begrebet fast driftssted i dansk og international skatteret
 

2006

2005

HELLE V. RASMUSSEN
Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger - et overset område indenfor skatteretten 
 

2004

2003

DORTE BORUP MADSEN
Skattekontrol og retssikkerhed