Skatte- og afgiftsret

Specialer inddelt efter årstal

2023

SIGRID KIRSTINE KJELDGAARD
Den momsmæssige behandling af vouchere med fokus på manglende indløsning

NICOLAI VESTERGAARD SOELBERG
Betydningen af fejlagtig rådgivning, når rådgivningen fører til en skatteunddragelse

JULIE BJERRISGAARD ESKILDSEN og MIA ANDRUP AASER PEDERSEN
Simple Agreements for Future Equity (Safe-notes) i dansk ret

ANDERS PETER ELLINGSØE
Byggegrunde i et momsretligt perspektiv 

CHRISTINA BISGAARD STOLDT og CECILIE WITT
Momsfritagelse for undervisning - En analyse af gældende ret i nationalt og EU-retligt perspektiv

KASPER NYGAARD ANDERSEN og SARAH THALUND MADSEN
Momspligt af erstatningslignende indtægter

2022

RASMUS ANDERSEN FREDENSBORG og EMIL MUNDUS-PEDERSEN
Selskabsskattelovens § 2 C og omvendte hybride enheder i dansk selskabskatteret

SOPHIE LØVE JEPSEN
The TCA’s Preferential Treatment and Reduction of NTBs on Electric Vehicles

FREDERIKKE MØLLER JESPERSEN og PHILIP MOSGAARD STEGE
Superfradrag & Skattekredit - En Skatteretlig Behandling af Udgifter til Forsøgs- og Forskningsvirksomhed

MATHIAS FEHSENFELD
Selskabers dobbeltdomicil og dobbelte fradrag

MAJA FRIIS JUNCHER
Regulering, udtagning eller berigtigelse? En undersøgelse af den momsretlige regulering af investeringsgoder

EMMA MØNGAARD SMITH
Det momsretlige investeringsforeningsbegreb

2021

FRANTZ ALEXANDER BRUHNS
Dansk CFC-beskatning efter implementeringen af ATA-direktivet som følge af lovforslag L 89

CASPER TOBIAS NIELSEN
Rækkevidden af medvirkensansvaret i skattestrafferetten

BOLETTE MØLSTED HINDBO og IDA MARIE RISGAARD KRISTENSEN
Udtagningsbeskatning af "gratis" varer og ydelser som led i at fremme salg

ANDREAS ØSTRUP-MØLLER og LASSE HEDEGAARD
Omgåelse og misbrug af skattelovgivningen - En analyse af beneficial ownership og ligningslovens § 3

EMILIE MAI HAVSTEIN ERIKSEN
En gevinstmulighed i A/B-modellen

LINETTE KROGSDAL JACOBSEN og LINE GJØRUP ERIKSEN
Den skattemæssige behandling af udbytterefusion i forbindelse med aktielån

ANNE GLOCHAU PETERSEN
Gevinstmulighedsbegrebet i A/B-modeller – og den fremtidige betydning heraf

SARA KJÆR NØRGAARD og JONAS BJORHOLM ANDERSEN
Den momsmæssige behandling af salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning - en analyse af gældende ret i nationalt og EU-retligt perspektiv

GUDNY ERLA SIGURDARDOTTIR
Fast driftssted med særligt fokus på hjemmekontorer

CHRISTINA DYBDAHL
Skatteomgåelse - Anvendelsesområdet for LL § 3 og selskabernes sociale ansvarlighed

MIKKEL SCHACK VIKKELSØ
Den skatteretlige behandling af udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

2020

SANDRA MØLLER HENRIKSEN og JACOB MEJLBY NIELSEN
Gevinstmulighed – praksisændring for A/B-modeller

STINA SLÆBÆK JENSEN
Skønsmæssige ansættelser i transfer pricing revisioner

FREDERIKKE MØHL KROGH
Beneficial ownership i lyset af ligningslovens § 3, stk. 1-3

SØREN FUR BOJE
Dansk CFC-beskatning af immaterielle aktiver

DANIEL ANDERSEN
Selskabers mulighed for at udnytte et grænseoverskridende underskud - En dansk regel i et europæisk perspektiv

2019

JANNIK TRANE MIKKELSEN
Ophævelse af dobbeltbeskatning i international transfer pricing – med perspektivering til dansk skatteret

NICOLAI EMSIS-EMSINS
Fast driftssted - Det primære driftsstedskriterium i dansk perspektiv

GRÍMUR SUNDSTEIN PETERSEN & MATHIAS GRUBE RAAHAUGE
Beskatning af digitale faste driftssteder

NICOLAI BENDIX LARSEN
Skattemyndighedernes muligheder for at bekæmpe europæiske gennemstrømningsselskaber - med fokus på EU-retten og EU-Domstolens domme af 26. februar 2019 i de danske sager om »beneficial ownership«

2018

HEIDI HOLLÆNDER
Maskeret udlodning -Den ikke-erhvervsmæssige disposition

MONICA MUNCH GANDERUP
Opfylder selskabsskatteloven § 32 minimumsbestemmelserne om CFC-beskatning fastsat i ATA-direktivet?

HELLE TAISBAK
Den momsmæssige omkvalifikation af ”levering af bebygget fast ejendom” til ”levering af byggegrunde”

2017

CHRISTINA KARSTENSEN & NANNA HOLLÆNDER
Samspillet mellem SL § 210 og LL § 16 E med perspektivering til tysk ret

JAKOB LANGGAARD LARSEN
Selskabers dobbeltdomicil og misbrug af dobbeltdomicil En analyse af artikel 4 i OECD’s modeloverenskomst og tiltag for at modvirke misbrug af dobbeltdomicil

LINE PETERSEN KJÆR
Fast driftsstedsdefinitionen i et BEPS-perspektiv

SIOBHAN BRIX RYAN
Den skattemæssige værdiansættelse ved generationsskifte

TRINE THOMSEN & MARIE BÆKGAARD STISEN
Selskabers begrænsede skattepligt af udbytte særligt set i lyset af begrebet retmæssig ejer og ligningsloven § 3

MATHIAS FROSTHOLM KRISTENSEN
Værnsregler i skatteretten

2016

ANDREAS MEINECHE ANDERSEN
Hybride finansieringsinstrumenter - En analyse af hybride finansieringsinstrumenter og SEL § 2 B samt overensstemmelsen med BEPS action 2

THEIS FRILAND LARSEN
Beneficial owner i dansk og international skatteret - herunder i forhold til de generelle omgåelsesklausuler i ligningsloven § 3

MIKAEL LINDEGAARD MADSEN og CLARK STEPHAN LOHMANN HENRIKSEN
Betingelser for indtræden af registreringsafgiftspligt for motorkøretøjer - Herunder om betaling og beregning af registreringsafgiften

MATHIAS BERNTSEN BECK
Værnsregler ved skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - med inddragelse af Ligningslovens § 3

ANNE-MARIE BACH HOFFMANN
Den internationale omgåelsesklausul - En væsentlig forringelse af grænseoverskridende koncerners retsstilling?

2015

MAJBRITT DAVIDSEN
Fast driftssted ved agentreglen og kommissionærundtagelsen i international skatteret, herunder i henseende til BEPS Action 7

MARIA ROSE KRISTENSEN
Exitbeskatning, herunder den nye henstandsordning, og reglernes overensstemmelse med EU-retten

JESPER JUUL
Misbrug af direktiv- og overenskomstmæssige skattefordele efter indførslen af ligningslovens § 3

SANNE DAMSGAARD FAUERSKOV HANSEN
Skatteretlige værnsregler mod gennemstrømningsselskaber

CHRISTOFFER BENNIKE RØNNING
Værdiskøn inden for transfer pricing

MARK HOVESEN
Udviklingen i det skattemæssige ejerskab til immaterielle aktiver - i lyset af koncernintern indkomstallokering på armslængdevilkår

JANNIE BORUP GADE
Lov nr. 992 af 09/09/2014: Ændringer af virksomhedsordningen - En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992

2014

SIMON STIDSEN PINKALSKI
Subjektiv skattepligt ved tilflytning til Danmark - i nationalt og internationalt perspektiv

THOMAS NORDESTGAARD MORTENSEN
Udvalgte skatteretlige problemstillinger i forbindelse med kapitalforhøjelse til overkurs

NIKOLAJ WESSEL TROMBORG
Beskatning af kapitalejerlån

AYSIL SAHIN
Advance Pricing Agreements – navnlig i relation til Indien og Kina 

2013

2012

SUSI HJORTH BÆRENTZEN
Beneficial owners 

2011

2010

LOTTE LINDELOFF
Det skatteretlige bopælsbegreb - i danske og international kontekst 

2009

HELLE MUFF HØJBJERG JENSEN
Transfer pricing og industrielle immaterielle aktiver

2008

2007

NATALYA GENNADYEVNA MØLLER
Legalitetsprincippet i international skatteret og begrebet fast driftssted i dansk og international skatteret

2006

2005

HELLE V. RASMUSSEN
Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger - et overset område indenfor skatteretten 

2004

2003

DORTE BORUP MADSEN
Skattekontrol og retssikkerhed