Erstatnings- og forsikringsret samt produktansvar

Specialer inddelt efter årstal

2023

2022

2021

CAMILLA HJØRNGAARD SØRENSEN
Retstilstanden i 2021 for ledelsens erstatningsansvar i pengeinstitutter for tabsgivende beslutninger

LÆRKE FUTTRUP SKOVBO
Beviskravet for anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme i ASL § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led

FREDERIKKE HEILMANN SØRENSEN
Anerkendelse af psykiske erhvervssygdomme efter ASL § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led. – Med udgangspunkt i anerkendelse af depression efter stresspåvirkninger

THEA HORN ZIMMER
Godtgørelse for tort med fokus på seksuelle krænkelser

2020

KATHRINE KJÆR BRANDT
Dokumentationskrav i kausalitetsvurderingen - med fokus på den tidsmæssige sammenhæng mellem ulykkestilfældet og den lægefaglige dokumentation samt anden mulig dokumentation

SIMON EGESTED RANK LARSEN
Moderselskabets risiko for indirekte perforering af virksomhedssløret via direkte erstatningsansvar over for tredjemand - En undersøgelse af dansk ret i en komparativ belysning

2019

CARINA HAGEN ANDERSEN
Beviskravet for årsagssammenhæng i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

2018

MAGNUS NØRGAARD SØRENSEN
Platformsøkonomien og arbejdsskadesikringsloven

HELENA JUNKER IVERSEN
Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven med fokus på skadelidtes særlige sårbarheds betydning for anerkendelse

RIKKE LAURITSEN
Pårørendes erstatningsadgang - med særligt fokus på børns tilskadekomst

METTE ARPE HANSEN
Virksomheders ansvar efter miljøskadeerstatningsloven i lyset af U.2017.2510H

2017

RASMUS SUNDSTRUP
Sikret tredjemands retsstilling ved forsikringsbegivenhedens fremkaldelse efter FAL § 54, stk. 1 - Herunder afgørelsen U 2014.537 H

SEBASTIAN BECKER
Overvæltningsargumentets betydning i kartelerstatningssager

KIRSTINE HVITFELDT POULSEN
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende udtalelser efter erstatningsansvarslovens § 10 -med inddragelse af Retslægerådet

2016

CAMILLA RASMUSSEN
En komparativ analyse af ansvarsregimet knock-for-knock og det almindelige culpa-ansvar i relation til offshore entreprisekontrakter

2015

JULIE BARRETT
Erstatning for psykiske personskader som følge af en anden persons fysiske tilskadekomst

2014

ELISABETH ANDERSEN-MØLLER
Udmåling af erhvervsevnetabserstatning for unge under uddannelse

MICHAEL HOLMER
Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens § 12 - en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

2013

MARTIN FREY OLESEN
De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

2012

STINE ØRUM LUK
Ansvarsgrundlaget i § 20, stk. 1, nr. 1-4 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med fokus på nr. 1 og nr. 4

PETER LANGSTED
Ansvarspådragende ratings - Et speciale om kreditvurderingsbureauers erstatningsansvar

ANJA HELENA HORNSHØJ
Produktansvar efter CISG og konkurrerende erstatningsretlige krav

ANDERS WESTERGAARD JACOBSEN
Skadelidtes direkte krav mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, jf. FAL § 95, stk. 1 og 2 – herunder afgørelsen U 2011.2425 V (anket til Højesteret) 

2011

2010

SIGNE BRODTKORB
Aspekter af ”helbredelsesudgifter” og ”andet tab” 

2009

2008

2007

CAMILLA SYLVEST
Psykisk invaliditet som ulykkestilfælde i dansk forsikringsret 

2006

2005

2004

2003

2002

MARTIN LAURSEN
Forældelse af personskadeerstatningskrav efter 1908-loven