Miljøret

Specialer inddelt efter årstal

2023

RASMUS JØRGENSEN
Godkendelse af anlægsprojekter der risikerer at påvirke levesteder for truede dyrearter

2022

LINE AASTRUP TAGESEN og ANNE SOPHIE JENSEN
Regulering af bæredygtige investeringer i et kommunikationsperspektiv

CHRISTINA KASTBERG MADSEN og SIGNE BIRK NIELSEN
Horisontale aftaler om at begrænse eller tilbageholde udvikling af miljøvenlige teknologier i et EU-retligt perspektiv

2021

HENRIETTE SUMSTAD
Kravene til konsekvensvurderinger for etablering av havvindmølleparker etter norsk og dansk rett

MIA MALOU NØRGAARD KARIMIAN
Juridiske udfordringer ved dokumentation af dyrs forhold i landbruget

2020

THOMAS BANGSGAARD LYNGS
De EU-retlige rammer for målrettet mutagenese i lyset af C-528/16: en konsekvensanalyse

JULIE SCHØIFFEL NIELSEN
Anvendelse af udbudsrettens bestemmelser om livscyklusomkostninger

MÅLFRID BYE HAUGEN
Domstolenes rolle i Norge og Danmark på klimaområdet – med et internasjonalt bakteppe

2019

METTE THEJL
Realiseringen af det forudsatte samspil mellem miljøvurderinger efter SMV-direktivet, VVM-direktivet og habitatdirektivet i dansk ret

LÆRKE ASSENBJERG
Målrettet Regulering - En vurdering af de danske lovgivningsmæssige ændringer vedrørende gødskning og miljøbeskyttende virkemidler som udspringer fra ’Fødevare- og Landbrugspakken’

2018

JETTE HØYLO-ROSENBERG
En komparativ analyse av dyrevelferd i Norge og Danmark - Dyrevelferdsloven § 3 og dyreværnsloven § 1

METTE ARPE HANSEN
Virksomheders ansvar efter miljøskadeerstatningsloven i lyset af U.2017.2510H

2017

2016

LINE MAAGAARD
Den danske implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet

CHRISTINA S.H. CEDERFELD DE SIMONSEN
De danske forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet og nitratdirektivet med fokus på dansk implementering af betydning for dansk landbrugs rammebetingelser ift. kvælstofpåvirkning af vand

NANNA DAHL PEDERSEN
Miljøbeskyttelseslovens godkendelsesordning med fokus på implementering og anvendelse af IE-direktivet

2015

NANA HARBO
Ansvar for skade på miljøet - komparativ analyse af den amerikanske CERCLA lovgivning og EU's miljøansvarsdirektiv 

2014

2013

FLEMMING VANG CHRISTENSEN
Bæredygtighedskriterierne i VE-direktivet 

2012

2011

2010

MATHILDE THISTED PETERSEN
Implementeringen af kvotedirektivet i dansk ret 

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

BERIT BIRKEMOSE & STINE DYHR
Implementering af VVM-direktivet i dansk ret