EU-ret og folkeret

Specialer inddelt efter årstal

2023

TRINE LADEGAARD KURE
New approaches to extraterritorial jurisdiction in Human Rights Conventions 

DITTE KIRSTEN-BORG
“Ukrainerloven” i relation til EMRK art. 14, sammenholdt med art. 3 og art. 8

MARCUS ALEKSANDER HEDEMANN BITSCH
Direkte deltagelse i fjendtlighederne og civiles informationsdeling på sociale medier i Ukraine 

2022

SOPHIE LØVE JEPSEN
The TCA’s Preferential Treatment and Reduction of NTBs on Electric Vehicles

SANDER YTTRUP NØRLEM
Anvendelse af art. 4, stk. 2, TEU af Domstolen som selvstændig bestemmelse i forbindelse med fravigelser fra EU-retten

SØREN KRARUP
Opholdsrettighederne post-Brexit for britiske statsborgere bosat i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed

2021

JULIE BRUUN GULDBRANDSEN
De kommunale tilsyns- og handlepligter på børneområdet – en afklaring af ansvarsnormen

EMBLA RUSDAL
Tvingende allmenne hensyn som hjemmelsgrunnlag for mangelfull implementering av EU-direktiv 2019/1152 artikkel 9

ANNE LINE EG STAUGAARD
Sexchikane på arbejdspladsen

OSKAR NØRTOFT LINDEKILDE
Loven anvendelig ved vurderingen af en international voldgiftaftales eksistens og gyldighed efter voldgiftslovens § 8, stk. 1, 1. pkt.

FRANTZ ALEXANDER BRUHNS
Dansk CFC-beskatning efter implementeringen af ATA-direktivet som følge af lovforslag L 89

LAURA FERSLEV TOPSØE-JENSEN
Artikel 34 TEUF og ”foranstaltninger med tilsvarende virkning” - Keck-doktrinen eller markedsadgangstesten?

SARAH STREIT JESSEN
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med særlig fokus på arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse over for ansatte med handicap

EMMA GREPPERUD KROG
Staternes forpligtelser efter EMRK art. 2 i forbindelse med myndighedspersoners dødelige magtanvendelse

SARA KJÆR NØRGAARD og JONAS BJORHOLM ANDERSEN
Den momsmæssige behandling af salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning - en analyse af gældende ret i nationalt og EU-retligt perspektiv

METTE KALMUS LARSEN
Hvem har retten til Nordpolen?

2020

THOMAS BANGSGAARD LYNGS
De EU-retlige rammer for målrettet mutagenese i lyset af C-528/16: en konsekvensanalyse

RIKKE JUHL
KØNSDISKRIMINATION OG STATSLØSHED - En analyse af kønsdiskrimination med hensyn til retten til at videre-give statsborgerskab til børn, og hvordan dette kan bidrage til statsløshed blandt børn

ANNA SOPHIA FRAUSING MOGENSEN
Udviklingshæmmede menneskers adgang til efterprøvelse – deres hjælpebehov og personelle muligheder for bistand hertil

HAAKON HENNUM
Asylsøkeres rett til flyktningstatus på bakgrunn av tilhørsforhold til en særlig sosialgruppe, med fokus på seksuell orientering og kjønnsidentitet

DANIEL SØRENSEN
Protection of Patent Advisors against Forcible Disclosure

2019

EMILIE SOLHØJ JØNSSON
Asylprocedurens indledende fase og Dublinsystemet – i en dansk kontekst

CHRISTINE REFSGAARD
Etableringsfrihedens grænser i mødet med arbejdstagerorganisationers kollektive handlinger

ANN-SOFIE AASTRUP SØGAARD
Udenforstående arbejdstageres negative foreningsfrihed ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 med fokus på bod for underbetaling

NICOLAI BENDIX LARSEN
Skattemyndighedernes muligheder for at bekæmpe europæiske gennemstrømningsselskaber - med fokus på EU-retten og EU-Domstolens domme af 26. februar 2019 i de danske sager om »beneficial ownership«

2018

CAMILLA GADE KIRKEGAARD
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis på området for udvisning af kriminelle udlændinge – Med særligt henblik på København-erklæringens mulige indflydelse herpå 

BAHAR CHAWKI
Uretmæssig fjernelse af børn i strid med afgørelser om forældremyndighed – Internationale børnebortførelser

KASPER KJÆR JENSEN
Udgør den humanitære folkeret en begrænsning af terrorbestemmelsen i straffelovens § 114?

2017

SEBASTIAN BECKER
Overvæltningsargumentets betydning i kartelerstatningssager

JONAS ANDERSEN og EMIL MELDGAARD
Adgang til væsentlige faciliteter - I et konkurrenceretligt og industriøkonomisk perspektiv

2016

SELINA LAUTRUP ROSENMEIER
Dannelse af stater i moderne folkeret

ANNE-MARIE BACH HOFFMANN
Den internationale omgåelsesklausul - En væsentlig forringelse af grænseoverskridende koncerners retsstilling?

2015

CHARLOTTE LØCHTE
EU og danske sociale ydelser med særligt henblik på statens uddannelsesstøtte

NANA HARBO
Ansvar for skade på miljøet - komparativ analyse af den amerikanske CERCLA lovgivning og EU's miljøansvarsdirektiv 

ULRICK JUNGE
Omvendt diskrimination og ulighed for loven - en konsekvens af EU reglerne om opholdsret

2014

LISE BRÆNDSTRUP
Parallelimport af lægemidler. Særligt med fokus på co-branding

ANDREAS RIX
Konsumption af eksemplarspredningsretten – en undersøgelse af det nye digitale konsumptionsprincip efter C-128/11 (UsedSoft)

PETER STENTOFT
Anvendeligheden af artikel 101 TEUF på sportslige anliggender, herunder særligt UEFA’s regler om “Financial Fair Play” 

SOPHIE CHARLOTTE PANK
What is the scope of legal self-defense in International Law? Jus ad bellum with a special view to new frontiers for self-defense

2013

FLEMMING VANG CHRISTENSEN
Bæredygtighedskriterierne i VE-direktivet

METTE SØSTED
Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb set i et dansk, EU-retligt og folkeretligt perspektiv

DORTHE KYNDE NIELSEN
Udvisning af EU-borgere med fokus på administrativ udvisning

PERNILLE TEGLBERG JØRGENSEN
Uledsagede mindreårige asylansøgere - Med særlig fokus på danske regelændringer set i lyset af FN's konvention om Barnets Rettigheder

MILLE RUDBECK-THOMSEN
Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame - med primært fokus på Google AdWords.docx

2012

MORTEN SØNDERGÅRD PEDERSEN
Forfølgelsesbegrebet i FN’s Flygtningekonvention

MORTEN E. G. JØRGENSEN
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis og betydningen for dansk ret

VIVIAN JACOBSEN
Konkurrencepræget dialog - En analyse af Udbudsdirektivet art.29

CHRISTIAN ANDERSEN-MØLGAARD
Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter - Om forholdet mellem ILO 94, EU-retten og praksis hos danske myndigheder

SARAH GAHRN MØLLER
Særprægsbedømmelsen: En kritisk analyse af EU-Domstolens praksis i relation til oprindeligt og indarbejdet særpræg

ANDERS AABY RECHENDORFF
ICC & Uganda - komplementaritet og antagelighed i Rom-statutten 

2011

HENNING FUGLSANG SØRENSEN
EU‐retlige og forvaltningsretlige aspekter ved kommunernes tilsyn med taxiførere

JANNICK PREHN BRØNDUM
Tidsbegrænset ansættelse ‐ den ikke rettidige implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse og den heraf følgende retsstilling for de tidsbegrænset ansatte

THEA BYTOFTE
Indskrænkninger i arbejdsgiverens afskedigelsesret i EU-retligt perspektiv

KRISTIAN PEDERSEN
Konkurrenceretlig analyse af tying og bundling på baggrund af EU-praksis 

2010

SHANNA SØRENSEN
Forbrydelser mod menneskeheden -Det individuelle ansvar

CHRISTINA BARNOW
Udvisning, særligt med henblik på EU-borgere

MATHILDE THISTED PETERSEN
Implementeringen af kvotedirektivet i dansk ret

MARIA NIELSEN
Tying og bundling under TEUF artikel 102 -Med særlig fokus på betydningen af Microsoft-sagen og offentliggørelsen af Vejledningen

LINDA THI THAO UYEN NGUYEN
Udlændingelovens § 9, stk. 8, med særlig fokus på 2.pkt. 

2009

LOUISE HAUBERG WILHELMSEN
Nyttiggørelsesbegrebet - i et EU-retligt perspektiv

ANNE FUNCK HANSEN
Forholdet mellem statsimmunitet og jus cogens

CAMILLA WINTHER WAGNER
Udvisning af udlændinge i forbindelse med strafbare forhold - og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions indflydelse herpå

PERNILLE KIRK ØSTERGAARD
Grænseoverskridende behandling af persondata og dataoverførsler til tredjelande med fokus på særlige reguleringsformer beregnet til den private sektor 

2008

OLE TERKELSEN
Objektive Regimer i Folkeretten 

2007

HENRIK GJERLUF THOMSEN
Anvendelse af direktivstridige regler 

2006

2005

2004

2003

KRISTINE RØBJERG
Common Law & The Human Rights Act 1998

CLAUS ULRICH SCHOUSBOE
The concept of damage as an element of the non-contractual liability of the European Community 

2002

BERIT BIRKEMOSE & STINE DYHR
Implementering af VVM-direktivet i dansk ret