Velkommen til

RETTID

Abonnér på Rettid

Det er gratis at abonnere på Rettid.

Tilmeld dig herunder:


Tilmeld Afmeld


Retsvidenskabeligt Tidsskrift (Rettid)

Rettid har til formål at illustrere bredden og dybden i den forskning og uddannelse, der finder sted på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Det sker først og fremmest med afsæt i kandidatafhandlinger, som er bedømt til den højeste karakter, og som af den videnskabelige specialevejleder er anbefalet til publicering og af redaktionen er fundet egnet til Rettid. De offentliggjorte kandidatafhandlinger er i alt væsentligt trykt i den form og med det indhold, som de havde ved deres indlevering og bedømmelse. I enkelte tilfælde har forfatteren dog haft lejlighed til at korrigere mindre alvorlige fejl eller unøjagtigheder.

Endvidere er Rettid åben for publicering af ph.d.-afhandlinger, der ikke har været publiceret andre steder.

Redaktionen består af professor Palle Bo Madsen og professor Louise Halleskov.

Publiceringen på Rettid afhænger af, at redaktionen får kendskab til afhandlingerne, og at de i øvrigt overholder retningslinjerne. Derfor er antallet af afhandlinger på Rettid i de enkelte år eller inden for de enkelte kategorier ikke et udtryk for den samlede mængde af afhandlinger, der har opnået højeste karakter i det pågældende år eller inden for den pågældende kategori.

I nogle af de på Rettid publicerede afhandlinger er enkelte noter, figurer eller bilag ikke medtaget, idet det er redaktionens vurdering, at en offentliggørelse heraf vil kunne krænke andres rettigheder eller af andre grunde kan undlades.

Ph.d.-afhandlinger

Her er det muligt at få offentliggjort ph.d.-afhandlinger, som ikke er publiceret andre steder.

Manglende udgivelse på et forlag eller i et tidsskrift siger ikke noget om afhandlingernes kvalitet, men kan f.eks. være begrundet i emnets karakter eller simpelthen skyldes, at forfatteren af andre grunde har valgt dette. Alle de her offentliggjorte afhandlinger lever således op til de videnskabelige kvalitetskrav, som gælder for opnåelse af den juridiske ph.d.-grad.

2015

Simon Kamber
Psykisk syge lovovertrædere i nordisk strafferet

Kristine Klejs Melchiorsen
Væsentlige hensyn i straffuldbyrdelsesretten - Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens § 40 a

Forfattervejledning

Retningslinjer for kandidatafhandlinger

  • Der optages kun kandidatafhandlinger (specialer) skrevet under en af instituttets kandidatuddannelser. Det er en betingelse for optagelse, at afhandlingen er blevet bedømt til den højeste karakter, dvs. 12, og af vejleder/eksaminator er anbefalet til publicering med eller uden efterfølgende revision. På grundlag af bedømmerens udtalelse vurderer redaktionen derefter selv, om afhandlingen skønnes egnet til Rettid.
  • Afhandlingerne offentliggøres principielt i den form og med det indhold, som de havde ved indlevering og bedømmelse, men redaktionen kan konkret tillade rettelse af mindre sproglige eller indholdsmæssige fejl, som reelt ikke ændrer ved indholdet eller grundlaget for bedømmelsen.

Praktiske oplysninger om indsendelse og publicering

  • Alle afhandlinger indsendes som word-fil til rettid@law.au.dk
  • Bidrag publiceres løbende, og godkendte manuskripter offentliggøres så hurtigt som muligt.

Abonnér på Rettid

Det er gratis at abonnere på Rettid.

Tilmeld dig herunder:


Tilmeld AfmeldKontakt

Manuskripter til optagelse under Kandidat- eller Ph.d. afhandlinger sendes til:

Inger Krog
Juridisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 16, bygning 1410
8000 Aarhus C
E-mail: rettid@law.au.dk
Tlf.: 8716 5249