Arbejds- og ansættelsesret

Specialer inddelt efter årstal

2023

MARIA TRUE LARSEN
Force majeure ansættelsesretten - med fokus på Covid-19 

LINE REFFSTRUP FREDERIKSEN
Forbud mod diskrimination af medarbejdere som følge af religiøs overbevisning - hvor går grænserne?

ANNE MUURHOLM PETERSEN
Adgang til arbejde – brug af algoritmer og kunstig intelligens i rekruttering

MALENE FRIIS BJERREGAARD
Hæftelse for medarbejderforpligtelser ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra en virksomhed under rekonstruktions- eller insolvensbehandling 

FREDERIKKE STORBJERG FRIIS
Religiøse organisationers autonomi i forhold til forskelsbehandling af ansatte

2022

SARAH LYKKEGAARD DØSSING
Arbejdsgivers mulighed for at stille krav om tvangsvaccination af sine ansatte, med fokus på arbejdsgivers ledelsesret

2021

AMANDA AMDI THYBO CARLSEN
Test af arbejdstagere i lyset af covid-19 med fokus på lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19

EMBLA RUSDAL
Tvingende allmenne hensyn som hjemmelsgrunnlag for mangelfull implementering av EU-direktiv 2019/1152 artikkel 9

ANNE LINE EG STAUGAARD
Sexchikane på arbejdspladsen

KRISTINE THOMSEN
Arbejdstagerbegrebet i et arbejdsmarked under udvikling

LÆRKE FUTTRUP SKOVBO
Beviskravet for anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme i ASL § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led

FREDERIKKE HEILMANN SØRENSEN
Anerkendelse af psykiske erhvervssygdomme efter ASL § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led. – Med udgangspunkt i anerkendelse af depression efter stresspåvirkninger

SOFIE KOLL ESPENSEN
Seksuel chikane & whistleblowing på arbejdspladsen - En juridisk og organisationsteoretisk analyse af den kommende whistleblowerlovs virkninger i relation til seksuel chikane på det danske arbejdsmarked

SARAH STREIT JESSEN
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med særlig fokus på arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse over for ansatte med handicap

JULIE LUNDKVIST ANDREASEN
Placering af dataansvar ved brug af tillidsrepræsentanter

GABRIELLA WOLTHERS PEDERSEN
Omfanget af medarbejderrepræsentanters bestyrelsesansvar

2020

SANDRA HVILSTED PEDERSEN
Lovregulerede whistleblowerordninger og arbejdstagerens dilemma – ytring eller tavshed?

2019

ANN-SOFIE AASTRUP SØGAARD
Udenforstående arbejdstageres negative foreningsfrihed ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 med fokus på bod for underbetaling

2018

SOFIE GADE SØNDERGAARD og LINETTE TREND SVENSTRUP
Plejefamiliers status som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende

MAGNUS NØRGAARD SØRENSEN
Platformsøkonomien og arbejdsskadesikringsloven

MIE SOFIE FUNDER
Ledelsesret og religionsfrihed på det private arbejdsmarked set fra et arbejdsgiverperspektiv

HELENA JUNKER IVERSEN
Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven med fokus på skadelidtes særlige sårbarheds betydning for anerkendelse

MAJA ROSENKRANTZ SØRENSEN
Håndtering af medarbejderforpligtelser ved overdragelse af insolvente virksomheder – i lyset af C-126/16 Smallsteps

JEPPE BAVNHØJ
Arbejdsgivers negative foreningsfrihed ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11 og arbejdsgivers frigørelse fra en arbejdsgiverforening

2017

ANNE RAHBEK HOLM
Offentligt ansattes ret og pligt til whistleblowing

SOFIE WIDAHL CHRISTENSEN
Platformsøkonomien i et arbejdsretligt perspektiv

ANNE BRØNDUM & NINA WONSBECK
Medarbejderens retsstilling i den digitale verden - I et juridisk og økonomisk perspektiv

NINA SIMONI VESTERGAARD PEDERSEN
Ansattes ophavsrettigheder til værker frembragt i ansættelsesforhold - et spændingsfelt mellem ophavsret og ansættelsesret

2016

PERNILLE DØSSING ELMSTRØM
Elektronisk overvågning på arbejdspladsen

AMALIE HØJRUP PEDERSEN
Medarbejderen i den digitale verden - med fokus på arbejdsgiverens kontrolbeføjelse

CAROLINE SYLVESTER
Udvalgte ansættelsesretlige problematikker ved virksomhedsoverdragelse fra et konkursbo

HANS L. TOFTDAHL
Whistleblowing - Fra en arbejdstagervinkel

KARINA MARGRETHE KRISTENSEN
Arbejdsgivers konkurrencebeskyttelse på sociale medier - når medarbejderen er forbundet med arbejdsgiverens kunder og forretningsforbindelse efter ansættelsesforholdets ophør

2015

MADS SØE HAMMER
Kontrol af udenlandske tjenesteydere og deres arbejdskraft i Danmark

2014

STEPHANIE MARIE AGGER GREVSEN
Psykiske arbejdsskader - Samspillet mellem arbejdsskadebegrebet og det forsikringsretlige ulykkesbegreb

MICHAEL HOLMER
Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens § 12 - en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

2013

METTE SØSTED
Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb set i et dansk, EU-retligt og folkeretligt perspektiv

2012

CHRISTIAN ANDERSEN-MØLGAARD
Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter - Om forholdet mellem ILO 94, EU-retten og praksis hos danske myndigheder

IBEN BUNDGAARD JACOBSEN
Ligebehandling på arbejdspladsen - med særligt henblik på graviditet og fertilitetsbehandling

ANNA CHRISTENSEN
Bevisbyrderegler indenfor dansk arbejdsret - med særlig fokus på forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven

2011

MARLENE LASSEN
Vikarbureauansatte vikarers retsstilling i dansk arbejdsret

NINA KUHLMANN PEDERSEN
Sexchikane på arbejdspladsen

JANNICK PREHN BRØNDUM
Tidsbegrænset ansættelse ‐ den ikke rettidige implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse og den heraf følgende retsstilling for de tidsbegrænset ansatte

THEA BYTOFTE
Indskrænkninger i arbejdsgiverens afskedigelsesret i EU-retligt perspektiv

2010

2009

2008

AGNETE BRUS KRUSELL:
Lov om Lønmodtagernes Garantifond - særligt dens samspil med konkurslovenes regler

FRANK THØGERSEN
Medarbejderklausuler - vor tids stavnsbånd? 

2007

PERNILLE PRIMDAL KVIST
Godtgørelser inden for ansættelsesretten - med særligt fokus på kumulation af godtgørelser og godtgørelsesniveauet