Selskabs-, børs-, bank- og værdipapirret

Specialer inddelt efter årstal

2023

JULIE BJERRISGAARD ESKILDSEN og MIA ANDRUP AASER PEDERSEN
Simple Agreements for Future Equity (Safe-notes) i dansk ret

JEPPE STAUN CHRISTIANSEN
Ansvarsvurderingen efter artikel 22 i direktivet om Corporate Sustainability Due Diligence og dets implikationer for dansk ret 

CECILIE FRISLEV BRØNDUM og JULIE HAUPT KRØYER
Det erstatningsretlige ledelsesansvar i banker – særligt med fokus på ansvarsgrundlaget og det forretningsmæssige skøn 

2022

LINE AASTRUP TAGESEN og ANNE SOPHIE JENSEN
Regulering af bæredygtige investeringer i et kommunikationsperspektiv

2021

MIKKEL SKRIVER VILLSEN
The Business Judgment Rule – Reglens ophav og dens indmarch i dansk retspraksis

AMANDA KJÆR PEDERSEN
Udviklingen af the business judgment rule i dansk kapitalselskabsret - med særligt fokus på reglens anvendelse før og efter finanskrisen

ANDERS MØLLER PURUP og FREDERIK CHRISTENSEN
Kan ledelsen i et koncernselskab varetage koncerninteressen på bekostning af selskabets egeninteresse?

JULIE LUNDKVIST ANDREASEN
Placering af dataansvar ved brug af tillidsrepræsentanter

NIELS KRISTEN YDE TANG
Private equity-fondes prospektansvar

GABRIELLA WOLTHERS PEDERSEN
Omfanget af medarbejderrepræsentanters bestyrelsesansvar

RASMUS WITTRUP LAURSEN
Behandling af personoplysninger ved køb og salg af virksomheder

2020

LÆRKE ELISABETH GRAUGAARD-NIELSEN
Bestyrelsesansvaret i Danske Bank-sagen – betydningen af grænseoverskridende filialvirksomhed

SIMON EGESTED RANK LARSEN
Moderselskabets risiko for indirekte perforering af virksomhedssløret via direkte erstatningsansvar over for tredjemand - En undersøgelse af dansk ret i en komparativ belysning

2019

KNUTH LARSEN
Selvfinansiering i private equity-backed leveraged buyouts

FREDERIK HØY
En komparativ analyse af bestyrelsesansvaret i konkurstruede selskaber i Danmark og England

AMALIE MARIE LYNGGAARD NILSSON
Medarbejderrepræsentation i bestyrelser i kapitalselskaber – ansvaret og beskyttelsen

KRISTOFFER MACKENHAUER NIELSEN og RASMUS BLAK PEDERSEN
Anvendelsen af business judgment rule i dansk kapitalselskabsret på baggrund af Capinordic-dommen og en komparativ analyse af amerikansk og norsk ret

KASPER HINNERUP PETERSEN
Forretningsmæssige fejlskøn - en analyse af ”the business judgment rule” i dansk ret med særligt fokus på banker
(Commercial errors of judgment: – An analysis of ”the business judgment rule” in Danish law with special reference to banks)

2018

DANNA ZHANG
Transport af kommanditisters resthæftelse

ALEKSANDER DAHL WINBLAD
Selskabets (egen)interesse i forhold til koncernens interesse

LINE LOPDRUP WITT LEY
Retsopgøret efter finanskrisen: Ledelsesansvaret i lyset af Capinordic Bank, Amagerbanken og Roskilde Bank-sagerne

HEIDI HOLLÆNDER
Maskeret udlodning -Den ikke-erhvervsmæssige disposition

LOUISE TOMMERUP KJÆR BONDE
Cash pools set i lyset af selskabslovens regler om kapitalejerlån

2017

STINE KRAGELUND NIELSEN & JEANETTE LADEFOGED
Håndtering af intern viden i lyset af markedsmisbrugsforordningen

CHRISTINA KARSTENSEN & NANNA HOLLÆNDER
Samspillet mellem SL § 210 og LL § 16 E med perspektivering til tysk ret

JAKOB LANGGAARD LARSEN
Selskabers dobbeltdomicil og misbrug af dobbeltdomicil En analyse af artikel 4 i OECD’s modeloverenskomst og tiltag for at modvirke misbrug af dobbeltdomicil

FREDERIK LØVSTAD & ANDERS BONDE FALDBORG
Cash pooling i lyset af selskabslovens kapitel 13

JENS AAKJÆR MADSEN
Handel med råvarederivater i det europæiske OTC-marked - En retlig analyse af den europæiske markedsregulering af råvarederivater, der handles »over-the-counter«

2016

ANDREAS MEINECHE ANDERSEN
Hybride finansieringsinstrumenter - En analyse af hybride finansieringsinstrumenter og SEL § 2 B samt overensstemmelsen med BEPS action 2

ANN SOFIA FELDTMANN JØRGENSEN
Direkte og adfærdsbaseret elektronisk markedsføring - Med særligt brug af samtykke og personoplysninger

2015

RASMUS JEPSEN
Alternativer til selskabslovens regler om lovlig selvfinansiering

MARIANNE LADEFOGED HOVE
Valg af iværksætterselskabet som selskabsform

MICHAEL SKJØTT ANDERSEN
Finansielle virksomheders rådgivningsansvar 

2014

NIELS DAM DENGSØE PETERSEN
Lovlig selvfinansiering 

2013

ANGELINA BALASH
Delvis indbetaling af selskabskapital i medfør af Selskabslovens §§ 33-34: En retsdogmatisk analyse af de selskabsretlige retsvirkninger af henholdsvis kapitalstrukturtilpasninger og virksomhedsomstruktureringer set i lyset af de hermed forbundne stakeholder interesser.

JONAS SKOU HOLLAND
Selvfinansiering i selskabsretten - Selvfinansiering i komparativt perspektiv 

2012

PETER LANGSTED
Ansvarspådragende ratings - Et speciale om kreditvurderingsbureauers erstatningsansvar

JULIE LEVIN
Lovlig selvfinansiering

BIRGITTE KJER CHRISTENSEN
Ansvarlig lånekapital - særligt med henblik på indfrielse, herunder indfrielse gennem modregning

2011

MARK SØTRUP
Håndhævelse af ejeraftaler efter indførelsen af selskabslovens § 82 

KIM HØRBY FREDBORG
Ejeraftaler efter selskabsloven § 82 - En intertemporal analyse

TINE OLSEN
Selskabslovens § 82 om ejeraftaler - det intertemporale problem

2010

CHRISTINA RAHBEK
Ejeraftaler - selskabsretlig og aftaleretlig i lyset af SL §82

SIMON MORS HANSEN
Konflikter i små og mellemstore virksomheder - en kritisk analyse af den nye selskabslovs manglende konfliktløsningsmodeller 

2009

2008

2007

2006

MORTEN WISTOFT
Rækkevidden for lovlig selvfinansiering i aktietransaktioner

SØREN HOLGER ØRUM KOPP
Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse med særlig fokus på vilkår om brugsret og straksrealisation