Velkommen til

RETTID

Abonnér på Rettid

Det er gratis at abonnere på Rettid.

Tilmeld dig herunder:


Tilmeld Afmeld


Retsvidenskabeligt Tidsskrift (Rettid)

Det bedste fra den juridiske forskning og uddannelse

Rettid har til formål at illustrere bredden og dybden i den forskning og uddannelse, der finder sted på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Det sker først og fremmest med afsæt i kandidatafhandlinger, som er bedømt til den højeste karakter, og som af den videnskabelige specialevejleder er anbefalet til publicering og af redaktionen er fundet egnet til Rettid. De offentliggjorte kandidatafhandlinger er i alt væsentligt optrykt i den form og med det indhold, som de havde ved deres indlevering og bedømmelse, men i enkelte tilfælde har forfatteren dog haft lejlighed til at korrigere mindre alvorlige fejl eller unøjagtigheder.

Endvidere er Rettid åben for publicering af ph.d.-afhandlinger, hvor det ikke kolliderer med forlagsrettigheder. Også artikler og andre faglige indlæg skrevet af videnskabelige medarbejdere ved instituttet kan publiceres efter en intern peer review proces.

Redaktionen består af professor Palle Bo Madsen og professor Ellen Margrethe Basse.

Ph.d.-afhandlinger

På denne side offentliggør vi ph.d.-afhandlinger, som ikke tidligere har været udgivet hverken her eller andre steder.

2017

 

2016

 

2015

Simon Kamber
Psykisk syge lovovertrædere i nordisk strafferet

Kristine Klejs Melchiorsen
Væsentlige hensyn i straffuldbyrdelsesretten - Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens § 40 a

 

 

Forfattervejledning

Retningslinjer for kandidatafhandlinger

  • Der optages kun kandidatafhandlinger (specialer) skrevet under en af instituttets kandidatuddannelser. Det er en betingelse for optagelse, at afhandlingen er blevet bedømt til den højeste karakter, dvs. 12, og af vejleder/eksaminator er anbefalet til publicering med eller uden efterfølgende revision. På grundlag af bedømmerens udtalelse vurderer redaktionen derefter selv, om afhandlingen skønnes egnet til Rettid.
  • De krav, der er anført nedenfor i relation til artikler og andre faglige indlæg, gælder i relevant omfang også for studenterafhandlinger, herunder kravet om et indledende kortfattet referat (abstract).

Retningslinjer for Artikler og andre faglige indlæg

  • Forfattere opfordres til at fokusere på både form og indhold, herunder ikke mindst til at overveje, om stoffet kan præsenteres enklere, klarere og kortere end sket, og til at foretage en særdeles grundig sproglig gennemgang af manuskriptet inden indsendelse.
  • Efter modtagelse af manuskriptet og efter en indledende vurdering af, om emnet er relevant i forhold til tidsskriftets redaktionelle linje, udsendes manuskriptet efter anonymisering til en eller flere videnskabelige medarbejdere ved Juridisk Institut, hvis vurdering meddeles redaktionen. Redaktionen videresender bedømmernes bemærkninger i anonymiseret form til forfatteren med redaktionens beslutning om. hvorvidt artiklen kan optages – eventuelt betinget af en revision i overensstemmelse med de foreliggende anbefalinger.
  • Alle bidrag skal indledes med et kortfattet referat (abstract).

Praktiske oplysninger om indsendelse og publicering

  • Alle afhandlinger, artikler og andre bidrag indsendes som word-fil til rettid@rettid.dk
  • Bidrag publiceres løbende, og godkendte manuskripter offentliggøres så hurtigt som muligt.
  • Rettid accepterer gerne parallelpublicering. Forfattere er forpligtet til at oplyse redaktionen herom, hvis et manuskript er indsendt til, antaget af eller offentliggjort i et andet tidsskrift eller på et internetsted med eller uden redaktionel vurdering. Der tilføjes gerne henvisning til anden publiceringskanal i Rettids årsindholdsfortegnelse og/eller ved tilføjelse af en note til manuskriptets titel. Det retlige forhold til det alternative publiceringssted er forfatterens ansvar.

Abonnér på Rettid

Det er gratis at abonnere på Rettid.

Tilmeld dig herunder:


Tilmeld AfmeldKontakt

Manuskripter til optagelse under Afhandlinger og Artikler sendes til:

Inger Krog
Juridisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 16, bygning 1410
8000 Aarhus C
E-mail: rettid@law.au.dk
Tlf.: 8716 5249