Forskningsgruppen for

Ejendomsret og Tingsret

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen for Ejendomsret og Tingsret vil fungere som samlingspunkt for den ejendomsretlige og tingsretlige forskning. Dette sker ved at øge samarbejdet mellem eksisterende forskningsmiljøer for at give forskningen større tyngde og synlighed, og ved at skabe grundlaget for forskning indenfor nye emner.

De gældende danske regler er resultatet af en organisk udvikling og vækst gennem mere end hundrede år, hvor tvivlspørgsmål er afklaret, og principperne har udviklet sig under påvirkning af samfundsudviklingen. Reglerne er kendetegnet ved en funktionel tilgang, hvor regler og principper ikke udledes af begrebsanalyser, men af hvad forholdet tilsiger.

Opfattelsen af tingsretten er fundamental for sammenhængskraften indenfor og på tværs af tingsret, køberetten, panteretten, konkursretten etc. Det funktionelle ejendomsretsbegreb er forudsat og indvævet i lovgivning og retspraksis samt i det praktiske retsliv. Ejendomsretten og tingsretten er således ikke blot en teoretisk konstruktion, men af afgørende samfundsmæssig betydning og med direkte betydning for det praktiske retsliv.

Handlen med fast ejendom og varer er et konkret eksempel på vigtigheden af, at handlen gennemføres således, at køber ikke betaler købesummen, før han har opnået en tinglig beskyttet ret til det købte. Et andet vigtigt eksempel er finansieringen af erhvervsvirksomheder, hvor eksempelvis banklån typisk gives mod pant i virksomhedens aktiver, og hvor det er afgørende, at pantet er tinglig beskyttet.

Gruppekoordinator

Professor Lars Henrik Gam Madsen

lhgm@law.au.dk 

Forskning

Disse retsområder dækker vi

Forskningen i ejendomsret og tingsret er tværfaglig i den forstand, at behandlingen af den almindelige ejendomsret og tingsret naturligt omfatter dele af privatretten (særligt formueret), dele af offentlig ret (herunder fx statsforfatningsret og planlovgivningen) samt elementer fra de almene fag. Begrebet ejendomsret er eksempelvis ikke blot relevant i en formueretlig sammenhæng, men spiller også en central rolle ved beskrivelsen af grundlovens beskyttelse af fysiske og juridiske personers økonomiske rettigheder.

Her ligger vores fokus

Forskningsgruppen har for det første et retsdogmatisk sigte, dvs. at beskrive, analysere og systematisere gældende dansk ret.

Forskningsgruppen har for det andet fokus på den nyeste retsudvikling, som er kendetegnet ved, dels at lovgivningsmagten i højere omfang fastsætter regler, dels at spørgsmålet om europæisering (harmonisering) af tingsretten har fået større betydning.

Der har været en betydelig udvikling af nye retsregler, hvor den almindelige ejendomsret og tingsret har afgørende betydning, men ikke har været inddraget i det lovforberedende arbejde i det nødvendige omfang. Som eksempler kan på det formueretlige område nævnes reglerne om rekonstruktion, virksomhedspant samt refinansieringsregistre og på de offentligretlige område den nye fondslov fra 2014. Forskningsgruppen vil gennem forskning belyse samspillet mellem de almindelige regler og særlovgivningen, herunder ved at deltage aktivt i det lovforberedende arbejde.

Sådan passer vi sammen med europæisk og nordisk forskning

På europæisk plan har der været en betydelig forskningsindsats – delvist finansieret af EU – som har etableret forskningsområdet "EU Property Law" med fokus på at opstille harmoniserende regler. Derimod sker der kun en overfladisk behandling – hvis overhovedet – af konsekvenserne på nationalt niveau og for det praktiske retsliv og erhvervslivet.

Reglerne i Danmark og de øvrige nordiske lande minder om hinanden, men adskiller sig markant fra reglerne i det øvrige Europa. En EU-harmonisering kan derfor indebære gennemgribende ændringer for Danmark og Norden i øvrigt. Hertil kommer, at den hidtidige forskning på området primært er foregået udenfor Norden, og har haft fokus på reglerne i England, Frankrig og i særdeleshed Tyskland. Forskningsgruppen vil gennem forskningen medvirke til, at de danske og fællesnordiske regler indgår med øget vægt i "EU Property Law", og til at belyse konsekvenserne af en eventuel harmonisering for dansk ret.

Forskergruppen

Aktuelle forskningsprojekter

 1. Konsekvenserne af en europæisering af tingsretten
 2. Virksomhedspant
 3. Fast ejendom
 4. Omsætning af fast ejendom i det skæve Danmark
 5. Forbrugerbeskyttelse ved køb af bolig

Publikationer

2022

 1. Dansk og international køberet. / Kristensen, Lars Hedegaard; Karstoft, Susanne; Iversen, Torsten, 6. udg. København, Djøf Forlag, 2022. 391 s.
 2. Selskaberne. / Madsen, Lars Henrik Gam; Kristensen, Lars Hedegaard, København, Djøf Forlag, 2022. 453 s.
 3. Flytning af pantsat tilbehør til en anden ejendom - overvejelser i anledning af U 2021.862 V. / Madsen, Lars Henrik Gam i Ugeskrift for Retsvæsen, Nr. U.2022B.162, 2022, s. 162-170.
 4. Guiditta Cordero-Moss: Internasjonal privatrett, 2. udg. / Steensgaard, Kasper i Tidsskrift for Rettsvitenskap, Bind 135, Nr. 5, 12.2022, s. 627-631.
 5. Regulation BIa: a standard for free circulation of judgments and mutual trust in the European Union (JUDGTRUST). / Steensgaard, Kasper, T.M.C. Asser Press, 2022. 25 s.
 6. Konkursloven med kommentarer, Pedersen, L. L. & Ørgaard, A., 30 sep. 2022, 15 udg. Karnov Group. 1307 s.
 7. Konkursret, Ørgaard, A., 25 aug. 2022, 13 udg. København: Djøf Forlag. 259 s.
 8. Købsrettten, Clausen, N. J., Edlund, H. H. & Ørgaard, A., 7 jan. 2022, 9 udg. Danmark: Karnov Group. 378 s.
 9. Rekonstruktionsret, Heiberg, H., Pedersen, L. L. & Ørgaard, A., 15 sep. 2022, 6 udg. Djøf Forlag. 302 s.
 10. Psykologisk-økonomiske faktorer som mangler i ejendomshandlen, Munk-Hansen, C., 3 feb. 2022 i Ugeskrift for retsvæsen. 6, s. 39-49 11 s.
 11. Lempelse af direktørens ansvar – ledelse eller arbejdstager? / Graven Nielsen, Kristian i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, Bind 2022, Nr. 4, 12.2022, s. 116.
 12. Anmeldelse: Kristian Dreyer under medvirken af Sabrina Bolvig Olsen: Ejerlejlighedsloven og normalvedtægten med kommentarer (2022). / Graven Nielsen, Kristian i Ugeskrift for Retsvæsen, 09.09.2022, s. 276-277.
 13. Anmeldelse: Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskabsret, 6. udgave (2021), Karnov. / Graven Nielsen, Kristian i  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, Bind 2022, Nr. 1, 26.04.2022, s. 61-63.

2021

 1. Standpunktsrisiko. / Madsen, Lars Henrik Gam. Festskrift til Palle Bo Madsen. red. / Birgit Liin; Hans Henrik Edlund; Susanne Karstoft; Torsten Iversen. København, Djøf Forlag, 2021. s. 357-367.
 2. Aktiepant : omfang, pligter, rettigheder. / Kristensen, Lars Hedegaard. Festskrift til Palle Bo Madsen. red. / Birgit Liin; Hans Henrik Edlund; Susanne Karstoft; Torsten Iversen. København, Djøf Forlag, 2021. s. 329-355.
 3. Prioritetskonflikt mellem virksomhedspant og individuelt pant i immaterialrettigheder – finder TL § 47 c, stk. 6 anvendelse? / Millung-Christoffersen, Astrid. Festskrift til Palle Bo Madsen. red. / Birgit Liin; Hans Henrik Edlund ; Susanne Karstoft; Torsten Iversen. København, Djøf Forlag, 2021. s. 369-384.
 4. Pant i softwarerettigheder : konflikter mellem individuelt pant og virksomhedspant. / Millung-Christoffersen, Astrid. Juristen 2021, s. 65-71.
 5. Politiets bevaringstagelse og afhændelse af tredjemands løsøre. / Liin, Birgit. Ugeskrift for Retsvæsen, U 2021B.1.
 6. Kommentar til vekselloven. / Liin, Birgit. Karnovs lovsamling. København, Karnov Group, 2021.
 7. Ejendomsformidlingsloven med kommentarer / Munk-Hansen, Carsten. København,  Djøf Forlag, 2021. 696 s.
 8. U 2021.455/2 H og anvendelsen af aftalelovens § 36 på boliglejeforhold. / Graven Nielsen, Kristian. Festskrift til Palle Bo Madsen. København, Djøf Forlag, 2021. s. 407-423.
 9. Andelshaveres og ejerlejlighedsejeres ret til at overlade brugsretten til andre. / Graven Nielsen, Kristian. Festskrift til Dansk Selskab for Boligret 2021: brugsrettigheder til lokaler og fraflytningsspørgsmål. København, Karnov Group, 2021. s. 85-102.
 10. Untying built-in knots in Danish condominium law : a balancing of interests. / Graven Nielsen, Kristian; Edlund, Hans Henrik. Condominium Governance and Law in Global Urban Context. Abingdon, Routledge, 2021. s. 144-157.

2020

 1. Olie som sikkerhedsobjekt - ejendomsforbehold, håndpant og opfyldelseskrav / Kristensen, Lars Hedegaard. Ugeskrift for Retsvæsen, 2020, s. 83-92.
 2. Dansk statsret / Jensen, Michael Hansen; Jensen, Jørgen Albæk; Christensen, Jens Peter. 3 udg. København, Djøf Forlag, 2020. 520 s.
 3. En dom om ekspropriation / Jensen, Michael Hansen. Uten sammenligning: festskrift til Eivind Smith 70 år. red. / Iris N. Duy; Sunniva Bragdø-Ellenes; Inge L. Backer; Svein Eng; Bjørn E. Rasch. Bergen, Fagbokforlaget, 2020. s. 323-332.
 4. Erstatning for omvej: nogle generelle bemærkninger / Jensen, Michael Hansen; Garde, Jens. Festskrift til Karsten Revsbech. red. / Michael Hansen Jensen; Helle Bødker Madsen; Søren Højgaard Mørup. København, Djøf Forlag, 2020. s. 569-580.
 5. Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud / Madsen, Lars Henrik Gam. København, Karnov Group, 2020.
 6. Sikringsakten ved pantsætning af betalingsrettigheder – en dom om konkursboets tilbagesøgning fra panthaver / Madsen, Lars Henrik Gam. Tidsskrift for Landbrugsret, 2020. 708 s.
 7. Almindelig kontraktret / Pedersen, H. V. G. & Ørgaard, Anders. 6 udg. København, Djøf Forlag, 2020. 270 s.
 8. Sikkerhed i løsøre / Ørgaard, Anders. 10 udg. København, Karnov Group, 2020. 242 s.
 9. Eksekutionsret / Ørgaard, Anders. 3 udg. København, Djøf Forlag, 2020. 162 s.
 10. Det indbyrdes opgør mellem andelsboligsælgere og valuarer i overprissager - en analyse af U 2020.1529 H. / Graven Nielsen, Kristian. Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2020, s. 549-558.    

2019

 1. Obligationsret 1. del : På grundlag af Bernhard Gomards obligationsret. / Iversen, Torsten, 6. udg. Djøf Forlag, 2019. 446 s.
 2. Obligationsret 2. del : På grundlag af Bernhard Gomards obligationsret. / Iversen, Torsten, 6. udg. Djøf Forlag, 2019. 447 s.
 3. Grundbyrder. / Madsen, Lars Henrik Gam. Festskrift til Bent Iversen. red. / Torsten Iversen; Susanne Karstoft; Lars Henrik Gam Madsen. København, Djøf Forlag, 2019. s. 167-186.
 4. Hævd. / Madsen, Lars Henrik Gam. Formueretlige emner. red. / Torsten Iversen. 9. udg. København, Djøf Forlag, 2019. s. 393-401.
 5. Naboret. / Madsen, Lars Henrik Gam. Formueretlige emner. red. / Torsten Iversen. 9. udg. København, Djøf Forlag, 2019. s. 403-409.
 6. Om regelforenkling, fæstebønder og hoveri – overvejelser om konsekvenserne af grundbyrdelovens ophævelse. / Madsen, Lars Henrik Gam, Ugeskrift for Retsvæsen, Nr. U.2019B.63, 2019, s. 63-68.
 7. Pant i betalingsrettigheder – en studie i tingsret, panteret og standpunktsrisiko. / Madsen, Lars Henrik Gam; Rohde, Claus, Ugeskrift for Retsvæsen, Nr. U.2019B.179, 2019, s. 179-187.
 8. Servitutter. / Madsen, Lars Henrik Gam. Formueretlige emner. red. / Torsten Iversen. 9. udg. København, Djøf Forlag, 2019. s. 411-419.
 9. Selskaberne : Aktie- og anpartsselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard; Madsen, Lars Henrik Gam, Djøf Forlag, 2019. 186 s.
 10. Overdragelse af fordringer på egenkapital. / Kristensen, Lars Hedegaard. Festskrift til Bent Iversen. red. / Torsten Iversen; Susanne Karstoft; Lars Henrik Gam Madsen. København, Djøf Forlag, 2019. s. 39-63.
 11. Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitale pantebreve. / Kristensen, Lars Hedegaard. Formueretlige emner. red. / Torsten Iversen. 9. udg. København, Djøf Forlag, 2019. s. 57-96.
 12. Misligholdelse af aftaler om pant i kapitalandele. / Kure, Henrik; Kristensen, Lars Hedegaard, Ugeskrift for Retsvæsen, 2019, s. 229-237.
 13. Kommentar til gældsbrevsloven : Lovbekendtgørelse 2014-03-31 nr. 333 om gældsbreve. / Kristensen, Lars Hedegaard; Kure, Henrik. Karnovs Lovsamling. 34. udg. København, Karnov Group, 2019.
 14. Sondringen mellem dansk og tysk tingsret : belyst ved flaskepant. / Millung-Christoffersen, Astrid. Festskrift til Bent Iversen . red. / Torsten Iversen; Susanne Karstoft; Lars Henrik Gam Madsen. København, Djøf Forlag, 2019. s. 187-201.
 15. The Scandinavian “functional” approach to movable property from a Danish view – including the question of “tradition”. / Millung-Christoffersen, Astrid, European Property Law Journal, Bind 8, Nr. 1, 05.2019, s. 4-22.
 16. Denmark, Ørgaard, A., 15 jun. 2019, A Guide to Consumer Insolvency Proceedings in Europe. Edward Elgar Publishing, s. 330-342 13 s.
 17. Immaterielle rettigheders stilling i dansk konkursret, Ørgaard, A., 5 maj 2019, I : NIR: Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. 2, s. 184-197 14 s.
 18. Boganmeldelse: Lejeaftaler - en håndbog : Anders Serup Svendsen: Lejeaftaler - en håndbog, Lejernes Landsorganisation, 2018. / Graven Nielsen, Kristian, Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, Bind 2019, 2019, s. 1-2.
 19. Nye regler og retspraksis om andelsboligforeninger. / Graven Nielsen, Kristian, Ugeskrift for Retsvæsen, Bind U.2019B.219, Nr. 27-28-29, 07.2019, s. 219-229.
 20. Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsboliger - set fra bestyrelsens perspektiv. / Graven Nielsen, Kristian, Karnov Group, 2019. 593 s.

2018

 1. Kommentar til Selskabsloven (Lovbekendtgørelse om aktie- og anpartsselskaber). / Kure, Henrik; Kristensen, Lars Hedegaard. Karnovs Lovsamling. København, Karnov Group, 2018
 2. Kommentar til Lov om erhvervsdrivende fonde. / Kristensen, Lars Hedegaard. Karnovs Lovsamling. København, Karnov Group, 2018.
 3. Spaltningshæftelsens betingelser og omfang. / Svendsen, Mathias Rose; Kristensen, Lars Hedegaard, Ugeskrift for Retsvaesen, Bind 2018, U.2018B.159, 2018, s. 159-168.  
 4. Erstatningsansvaret ved prisfastsættelse af andelsboliger - set fra bestyrelsens perspektiv. / Graven Nielsen, Kristian, Aarhus Universitet, Juridisk Institut, 2018. 591 s.
 5. Obligationsret, 3. del. / Iversen, Torsten, 3 udg. København : Djøf Forlag, 2018. 404 s.
 6. Dækningen af omkostninger ved inddrivelse – en overset fordel ved ejerpantebrevet? / Madsen, Lars Henrik Gam, Ugeskrift for Retsvæsen, U 2018B.226.
 7. Anmeldelse af Kåre Lilleholt: Kontraktsrett og obligasjonsrett. / Madsen, Lars Henrik Gam, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2018, s. 299-306.
 8. Obligatoriske og tinglige rettigheder: enten- eller? / Madsen, Lars Henrik Gam, Festskrift til Mads Bryde Andersen. red. / Henrik Udsen; Jan Schans Christensen; Jesper Lau Hansen; Torsten Iversen; Linda Nielsen. Djøf Forlag, 2018. s. 593-607.
 9. En undersøgelse af de nye regler om registrering af rettigheder over fondsaktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard; Svendsen, Mathias Rose, Ugeskrift for Retsvæsen, U 2018B.248.
 10. Kommentar til Lovbekendtgørelse om kapitalmarkeder. / Kure, Henrik; Kristensen, Lars Hedegaard, Karnovs Lovsamling. 2018. udg. København : Karnov Group, 2018.
 11. Skyldnerens indsigelser og modkrav ved belåning af fakturafordringer – særligt om konneksitet. / Kristensen, Lars Hedegaard ,Festskrift til Mads Bryde Andersen. red. / Henrik Udsen; Jan Schans Christensen; Jesper Lau Hansen; Torsten Iversen; Linda Nielsen. København : Djøf Forlag, 2018. s. 549-573.
 12. Kommentar til Lejeloven. / Rohde, Claus, Karnovs Lovsamling. Karnov Group, 2018.
 13. Kommentar til boligreguleringsloven : Lovbekendtgørelse om midlertidig regulering af boligforholdene. / Rohde, Claus, Karnovs Lovsamling. Karnov Group, 2018.
 14. Konkurslovens § 12 o og § 14 c, stk. 2 : fornuftig varetagelse af væsentlige samfundshensyn eller en formueretlig vanskabning? / Rohde, Claus, Festskrift til Mads Bryde Andersen. red. / Henrik Udsen; Jan Schans Christensen; Jesper Lau Hansen; Torsten Iversen; Linda Nielsen. Djøf Forlag, 2018. s. 635-649.
 15. Gemeineeuropäisches Sachenrecht. Zweiter Band: Besitz, Erwerb und Schutz subjektiver Sachenrechte. / Millung-Christoffersen , Astrid (Medlem af forfattergruppering); v. Bar, Christian, München : Verlag C.H. Beck, 2018.
 16. Immaterielle aktiver i et tingsretligt perspektiv : herunder som virksomhedspant . / Millung-Christoffersen, Astrid, Juristen 2018, s. 35-42.
 17. CISG-sælgerens udvidede hæveadgang i tingsretlig belysning. / Steensgaard, Kasper, Juristen, 2018, s. 129-140.
 18. IT-rettens næste generation? / Steensgaard, Kasper; Henschel, René Franz, Festskrift til Mads Bryde Andersen. red. / Henrik Udsen; Jan Schans Christensen; Jesper Lau Hansen; Torsten Iversen; Linda Nielsen. Djøf Forlag, 2018. s. 101-120.
 19. Kommentar til Checkloven. / Liin, Birgit, Karnovs Lovsamling. Karnov Group, 2018.
 20. Kommentar til Vekselloven. / Liin, Birgit, Karnovs Lovsamling. Karnov Group, 2018.
 21. Kreditaftalelovens § 42, stk. 2 - med særligt henblik på konfiskation. / Liin, Birgit, Ugeskrift for Retsvæsen, U 2018B.219.
 22. Konkursloven med kommentarer. / Ørgaard, Anders; Petersen, Lars Lindencrone, 14 udg.,  København, 2018,  1189 s.
 23. Konkursret. / Ørgaard, Anders, 12 udg., København, Djøf Forlag, 2018. 257 s.
 24. Købsretten. / Ørgaard, Anders; Edlund, Hans Henrik; Clausen, Nis Jul, 7. udg., København, Karnov Group, 2018. 379 p.
 25. Rekonstruktionsret. / Ørgaard, Anders; Petersen, Lars Lindencrone; Heiberg, Henry, 5. udg., København, Djøf Forlag, 2018. 274 s.
 26. Vederlagsbetinget finansiering af konkursboets retssager. / Ørgaard, Anders; Ramlov Risager, Anne ; Worsøe, Tobias, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2018, s. 222-228.
 27. Fast ejendom III : Ejerbeføjelsen. / Munk-Hansen, Carsten, 2. udg. København, Djøf Forlag, 2018. 150 s.

2017

 1. Den selskabsretlige tegningsret og pligten til at varetage selskabets interesse. / Kristensen, Lars Hedegaard; Kure, Henrik, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Nr. 4, ET.2017.210, 2017, s. 210-219.  
 2. Virkningstidspunktet for sikringsakter - særligt med henblik på forholdet mellem factoring og virksomhedspant i fordringer. / Millung-Christoffersen, Astrid, Ugeskrift for Retsvæsen, Nr. 6, U.2017B.51, 2017, s. 51-60.
 3. Sikkerhed I løsøre. / Ørgaard, Anders, 9 ed., København, Karnov Group, 2017. 214 p.
 4. Rettigheder i fly efter Cape Town-konventionens flyprotokol. / Ørgaard, Anders, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. ed. / Nis Jul Clausen; Annette Kronborg; Nina Dietz Legind; Bent Ole Gram Mortensen, København, Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2017. p. 587-595.
 5. Gældsbrevsloven med kommentarer. / Andersen, Lennart Lynge; Møgelvang-Hansen, Peter; Ørgaard, Anders, 3 ed., København, Karnov Group, 2017. 274 p.
 6. Fyldestgørelse og tiltrædelse af virksomhedspant – aspekter af Cimber-dommen. / Ørgaard, Anders, Ugeskrift for Retsvæsen, Vol. U2017B.214, 18.05.2017, p. 214-220.
 7. Erhvervslejemål og virksomhedspant. / Madsen, Andreas Darwin; Pedersen, Mia; Ørgaard, Anders, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Vol. 2017, ET.2017.257, 20.10.2017, p. 257-261.
 8. (Virksomheds)panthavers tiltrædelse. / Steensgaard, Kasper, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2017, s. 188-197.
 9. Digital tinglysning – en indføring i reglerne om tinglysning af rettigheder over fast ejendom. / Rohde, Claus, 2. udg., København, Forlaget Pejus, 2017. 148 s.
 10. Erstatningsansvar for tinglysningsfejl og fejl i tingbogen. / Rohde, Claus, Offentlige myndigheders erstatningsansvar, red. / Peter Pagh; Søren Højgaard Mørup; Niels Fenger. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2017. s. 341-364.
 11. Kaution og tredjemandspant – samt andre solidariske skyldforhold. / Thomsen, Hans Helge Beck; Rohde, Claus, 4. udg., København, Karnov Group, 2017. 284 s.
 12. Kreditaftaler og ejendomsforbehold. / Thomsen, Hans Helge Beck; Rohde, Claus, 2. udg., København, Karnov Group, 2017. 278 s.
 13. Hvordan sikres krav på salgssummen fra et efterfølgende salg? / Madsen, Lars Henrik Gam; Kristensen, Lars Hedegaard, Festskrift til Irene Nørgaard. red. / Caroline Adolphsen; Helle Isager; Eva Naur Jensen; Anne-Dorte Bruun Nielsen. København, Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2017. s. 67-72.
 14. Lærebog i dansk og international køberet. / Kristensen, Lars Hedegaard; Nielsen, Anne-Dorte Bruun; Iversen, Torsten, 5. udg., København, Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2017. 351 s.
 15. Ejerpantebreve og virksomhedspant – en undersøgelse af de udstedte ejerpantebreve. / Madsen, Lars Henrik Gam, Ugeskrift for Retsvæsen, Bind 151, U.2017B.243, 2017, s. 243-251.
 16. Ejerpantebrevets retsstilling ved virksomhedspant – særligt om den primære panthavers beskyttelse. / Madsen, Lars Henrik Gam, Ugeskrift for Retsvæsen, Bind 151, Nr. 16, U.2017B.163, 2017, s. 163-171.
 17. Tinglysningsafgift af pantebreve ved virksomhedspant. / Madsen, Lars Henrik Gam, Revision & Regnskabsvæsen, Nr. 6, 2017, s. 52-57.
 18. Tinglysningsafgift og pantsætterskifte – en kommentar til SKM 2017.214.SR. / Madsen, Lars Henrik Gam, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Bind TfS 2017, 233, 233, 2017, s. 2084-2089.
 19. Virksomhedspant og tinglysningsafgift - opfylder anmeldelsesformularen Tinglysningsafgiftsloven? / Madsen, Lars Henrik Gam, Fuldmægtigen, Bind FM 2017.113, 2017.

2016

 1. Dansk statsret. / Jensen, Michael H.; Jensen, Jørgen Albæk; Christensen, Jens Peter. 2. udg. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. 464 s.
 2. Tilbageførsel af ansvarlig lånekapital - set i lyset af U 2011.963 H. / Kristensen, Lars Hedegaard.
 3. Festskrift til Jens Peter Christensen. red. / Michael Hansen Jensen; Søren Højgaard Mørup; Børge Dahl. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. s. 585-604.
 4. Opretholdelse af rådighedsberøvelse af pantsatte aktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard; Kure, Henrik. I: Ugeskrift for Retsvaesen, Nr. 14, U.2016B.187, 2016, s. 187-196.
 5. Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitaliserede pantebreve. / Kristensen, Lars Hedegaard. Formueretlige emner. red. / Palle Bo Madsen. 8. udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. s. 57-96.
 6. Finansieringsretlige aspekter af pengeinstitutters sekuritisering. / Kristensen, Lars Hedegaard. Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. red. / Børge Dahl; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København: Ex Tuto Publishing, 2016. s. 233-255.
 7. Virksomhedspantets anvendelse og misbrug: – og om virksomhedspant som misligholdelse. / Madsen, Lars Henrik Gam. I: Juristen, Vol. 98, Nr. 1, 2016, s. 13-23.
 8. Servitutter. / Madsen, Lars Henrik Gam. Formueretlige emner. red. / Palle Bo Madsen. 8. udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. s. 405-413.
 9. Naboret. / Madsen, Lars Henrik Gam. Formueretlige emner. red. / Palle Bo Madsen. 8. udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. s. 397-403.
 10. Hævd og passivitet: – og om forståelsen af U 2014.3499 H. / Madsen, Lars Henrik Gam. I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Vol. 11, Nr. 2, ET.2016.165, 2016, s. 165-168.
 11. Hævd. / Madsen, Lars Henrik Gam. Formueretlige emner. red. / Palle Bo Madsen. 8. udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. s. 387-395.
 12. Andelsboligforeningens modtagelse og udbetaling af overdragelsessummen : forholdet til de almindelige regler om pant og betalingslegitimation. / Madsen, Lars Henrik Gam. I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, Vol. 19:2016, 2016, s. 871-877.
 13. Andelsboligbogen – beskyttelse og ekstinktion. / Madsen, Lars Henrik Gam. Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. red. / Børge Dahl; Thomas Riis; Jan Trzaskowski . Kbh.: Ex Tuto Publishing, 2016. s. 347-361.
 14. Virksomhedspant: Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv . / Millung-Christoffersen, Astrid. Kbh.: Karnov Group, 2016. 292 s.
 15. En status over andelsboligforeningsopgøret. / Steensgaard, Kasper. I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2016, s. 581-599.
 16. Leje af fast ejendom. / Rohde, Claus. Formueretlige emner. red. / Palle Bo Madsen. 8. udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. s. 333-370.
 17. Supplerende bemærkninger til U 2014.3499 H. / Ørgaard, Anders. I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 05.05.2016, s. 163-164.
 18. Subleasing - med fokus på udfordrende rettigheder. / Ørgaard, Anders. Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. København : Ex Tuto Publishing, 2016. s. 487.
 19. Nordic-Baltic Recommendations on Insolvency Law. / Ørgaard, Anders; Möller, Mikael. 1. udg. Stockholm : Wolters Kluwer , 2016. 75 s.
 20. Konkursloven med kommentarer. / Ørgaard, Anders; Petersen, Lars Lindencrone. 13. udg. København : Karnov Group, 2016. 1193 s.
 21. Eksekutionsret : Materiel foged- og auktionsret. / Ørgaard, Anders. 2. udgave udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. 154 s.
 22. Fast ejendom II: Bolighandlen. / Munk-Hansen, Carsten. 1. udg. København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2016. 385 s.

2015

 1. Fast ejendom, I : Overdragelsen. / Munk-Hansen, Carsten. 2 udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2015. 538 s.
 2. Fast ejendom III : Ejerbeføjelsen. / Munk-Hansen, Carsten. 1 udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2015. 156 s.
 3. Pant i fondsaktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard. Panteret. 5. . udg. København : Karnov Group, 2015. s. 619-664.
 4. Pant i negotiable fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard. Panteret. 5.udg. København : Karnov Group, 2015. s. 587-617.
 5. Pant i simple fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard. Panteret. 5.udg. København : Karnov Group, 2015. s. 479-585.
 6. Grundloven med kommentarer. / Jensen, Michael Hansen; Jensen, Jørgen Albæk; Christensen, Jens Peter . 1. udg. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2015. 578 s.
 7. Kropsdele, væv og celler som ting og information : – forholdet mellem ejendomsret, information og forskningsresultater. / Madsen, Lars Henrik Gam. I: Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 128, Nr. 2, 2015, s. 158-183.
 8. Panteret i løsøre mv.. / Madsen, Lars Henrik Gam. Panteret. 5. udg. København : Karnov Group, 2015. s. 345-458.
 9. Tilbageholdsret. / Madsen, Lars Henrik Gam. Panteret. 5. udg. København : Karnov Group, 2015. s. 459-476.

2014

 1. Kommentarer til lov nr. 403 af 28. april 2014 om finansiel virksomhed og værdihandel mv.. / Kristensen, Lars Hedegaard. Karnovs Lovsamling: Gule Hæfter. red. / Bo Edler von Eyben; Jan Pedersen; Thomas Rørdam. Vol. 5-6 København : Karnov Group, 2014. s. 240-266.
 2. Digital tinglysning : En indføring i reglerne om tinglysning af rettigheder over fast ejendom. / Rohde, Claus. Forlaget Pejus, 2014. 140 s.
 3. Lov 2014-03-24 nr. 262 om sommerhuse på fremmed grund. / Rohde, Claus. Karnovs Lovsamling 2014. Kbh. : Karnov Group, 2014.
 4. Pantelånere - og det, der ligner. / Madsen, Lars Henrik Gam. I: Juristen, Vol. 96, Nr. 6, 2014, s. 212-218.
 5. Virksomhedspant : - udvidelsen af reglerne om virksomhedspant i en tingsretlig og panteretlig kontekst. / Madsen, Lars Henrik Gam. I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Vol. 9, Nr. 1, ET.2014.11, 2014, s. 11-21.
 6. Mangler, der ikke er skader, i bolighandlen. / Munk-Hansen, Carsten. In: Ugeskrift for Retsvaesen, Vol. U.2014B.23, No. 4, 25.01.2014, p. 23-33.

2013

 1. Eksekutionsret : Materiel foged- og auktionsret. / Ørgaard, Anders. 1. udg. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013. 156 s.
 2. Sikkerhed i løsøre. / Ørgaard, Anders. 8 udg. Karnov Group, 2013. 205 s.
 3. Kommentarer til lov nr. 1613 2013 om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv. og lov om finansiel stabilitet (styrkelse af markedet for erhvervsobligationer mv.).. / Kristensen, Lars Hedegaard. Karnov, Gule Hæfter 9-10/2013. red. / von Eyben Bo; Pedersen Jan; Rørdam Thomas. København : Karnov Group, 2013. s. 1256-1276.
 4. Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Digitaliserede pantebreve. / Kristensen, Lars Hedegaard. Formueretlige emener. 7. udgave. udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013. s. 37-80.
 5. Leje af fast ejendom. / Rohde, Claus. Formueretlige emner. 7.udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013. s. 345-383.
 6. Om salg og pantsætning af juletræer på roden. / Rohde, Claus. I: Tidsskrift for Landbrugsret, 2013, s. 181-200.
 7. Leje af fast ejendom. / Rohde, Claus. Formueretlige emner. 7.udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013. s. 345-383.
 8. Om salg og pantsætning af juletræer på roden. / Rohde, Claus. I: Tidsskrift for Landbrugsret, 2013, s. 181-200.
 9. Hævd. / Madsen, Lars Henrik Gam. Formueretlige emner. red. / Palle Bo Madsen. 7.udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013. s. 401-410.
 10. Naboret. / Madsen, Lars Henrik Gam. Formueretlige emner. red. / Palle Bo Madsen. 7.udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013. s. 411-418.
 11. Servitutter. / Madsen, Lars Henrik Gam.Formueretlige emner. red. / Palle Bo Madsen. 7.udg. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2013. s. 419-428.
 12. Virksomhedspantet og de efterstående rettighedshavere : hæftelsens fordeling på de pantsatte aktiver og virkningen af indbrudspant. / Madsen, Lars Henrik Gam. I: Ugeskrift for Retsvaesen, Vol. 147:2013, Nr. 49, U.2013B.427, 2013, s. 427-433.
 13. Virksomhedspantets prioritetsstilling : Sælgers og tredjemands sikkerhed i genstande, som virksomhedspantsætter erhverver. / Madsen, Lars Henrik Gam. I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Vol. 8:2013, Nr. 4, 2013, s. 325-335.

2012

 1. Panteret i fondsaktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard. Panteret. red. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 4.udg. København : Karnov Group, 2012. s. 587-630.
 2. Panteret i negotiable dokumenter. / Kristensen, Lars Hedegaard. Panteret. red. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 4.udg. København : Karnov Group, 2012. s. 557-585.
 3. Panteret i simple fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard. Panteret. red. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 4.udg. København : Karnov Group, 2012. s. 465-585.
 4. Anmeldelse af Helle Krunke: Pensionsreform. De retlige grænser og muligheder. / Jensen, Michael Hansen. I: Ugeskrift for Retsvaesen, Vol. 146:2012, Nr. 12, 24.03.2012, s. B.134-136.
 5. Dansk Statsret. / Christensen, Jens Peter; Jensen, Jørgen Albæk; Jensen, Michael Hansen. København : Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, 2012. 448 s.
 6. Udsættelsesforretninger i sager om betalingsmisligholdelse : - umiddelbare fogedforretningers retskraft og anfægtelighed. / Madsen, Lars Henrik Gam. I: Ugeskrift for Retsvaesen, Vol. 146:2012, Nr. 12, 24.03.2012, s. 126-133.
 7. Høringssvar om Justitsministeriets udkast til forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning (ændring af reglerne om virksomhedspant). / Madsen, Lars Henrik Gam; Kristensen, Lars Hedegaard; Rohde, Claus.
 8. Panteret i løsøre mv.. / Madsen, Lars Henrik Gam. Panteret. red. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 4.udg. København : Karnov Group, 2012. s. 339-446.
 9. Tilbageholdsret. / Madsen, Lars Henrik Gam. Panteret. red. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 4.udg. København : Karnov Group, 2012. s. 447-462.