Bevillinger

Bevilling: Knap 2.9 mio. kr. til asylretligt projekt under Horizon 2020

Professor Jens Vedsted-Hansen fra Juridisk Institut, Aarhus BSS modtaget knap 2.9 mio. kr. til projektet: ”Global Asylum Governance and the European Union’s Role” med akronymet ASILE.

Professor Jens Vedsted-Hansen
Professor Jens Vedsted-Hansen. Foto: Aarhus BSS foto

Bevillingen er del af en samlet pulje på knap 3 mio € til et konsortium med i alt 13 partnere. Den er givet af EU-Kommissionens Research Executive Agency under Horizon 2020-programmet Societal Challenges på baggrund af et call med titlen ’International protection of refugees in a comparative perspective’. En del af AU’s forskning skal udføres i samarbejde med en kollega på Institut for Menneskerettigheder. Projektet involverer desuden bl.a. Göteborgs Universitet, Vrije Universiteit Amsterdam, EUI i Firenze og Universitetet i Oslo, og det koordineres af tænketanken Centre for European Policy Studies (CEPS) i Bruxelles.

Projektet vil kort fortalt omhandle gennemførelsen af FN’s Global Compact on Refugees, der blev vedtaget af generalforsamlingen i december 2018 efter et forhandlingsforløb parallelt med det, der resulterede i Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Begge disse ’compacts’ skal ses som FN-tiltag i lyset af den asyl- og migrationskrise, der i Europa for alvor blev synlig i 2015. 

I ASILE-projektet vil fokus være på sammenhængen mellem FN’s Global Compact on Refugees og EU’s asyl- og migrationspolitik. Denne EU-politik omfatter på den ene side den interne regulering i Common European Asylum System og de vanskelige forsøg på at reformere dette system, på den anden side de eksterne dimensioner af EU’s politik vedr. asyl og migrationskontrol. De overordnede temaer i projektet vil navnlig belyse forholdet mellem byrdefordeling mellem staterne (globalt og internt i EU) og adgangen til beskyttelse for dem, der har behov herfor. I den forbindelse bliver det ikke mindst det indbyggede spændingsforhold mellem ’containment’ og ’mobility’ der skal undersøges i samarbejde mellem juridiske og samfundsvidenskabelige forskere.

”ASILE-projektet skal undersøge og give bud på mulige tendenser og løsninger af nogle meget aktuelle og komplekse problemstillinger på globalt, europæisk og nationalt plan. Det vil på én gang kræve juridiske analyser og vurderinger og inddragelse af bredere samfundsvidenskabelige teorier. Det er derfor en stor og spændende udfordring at skulle deltage i et sådant projekt i et konsortium med interessante og kyndige kolleger fra flere discipliner og med forskellige erfaringsbaggrunde,” siger professor Jens Vedsted-Hansen.