Digitalisering som administrativ byrde

Seminaret sætter fokus på, hvad digitalisering betyder for ret og retsanvendelse – og dermed forbundet undersøges konturerne af et digitalt medborgerskab

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 10. november 2023,  kl. 13:00 - 16:00

Sted

Aarhus Universitet, Preben Hornung Stuen, Konferencecentret, bygning 1422 Frederik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C

Der indbydes hermed til seminar om Digitalt medborgerskab i retligt lys.

Oplæg ved:

Formand for Miljø- og Fødevareklagenævnet, professor Birgitte Egelund Olsen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Offentlige myndigheder, der anvender digitale løsninger til understøttelse af sagsbehand­ling, skal som ved anden myndighedsudøvelse værne om borgernes retssikkerhed, herunder sikre at afgørelsen er korrekt, tilstrækkeligt begrundet, samt at det efterfølgende er muligt at prøve afgørelsens rigtighed, f.eks. ved en efterfølgende klagesagsbehandling. Hvor digita­li­sering på den ene side kan lette myndighedens sagsbehandling, kan den på den anden side indebære betydelige administrative byrder for borgerne, hvor disse skal løse opgaver, som tidligere blev varetaget af myndigheden. I oplægget vil der være fokus på den betydning, som digitaliseringen har for den efterfølgende kontrol af forvaltningsafgørelser illustreret ved en række afgørelser fra den centrale rekursinstans på miljøområdet, Miljø- og Fødevare­klagenævnet.

Lektor Matthias Döring, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Når borgere søger offentlige tjenesteydelser, lægger det offentlige som oftest omkostninger på dem i løbet af processen. Dokumentationskrav, viden om processen og adgang til infrastrukturen er blot nogle eksempler herpå. Disse omkostninger, der ofte også beskrives som administrative byrder, har konsekvenser for, hvem der søger – og hvordan de søger – offent­lige ydelser, og de kan være en vigtig kilde til oplevet eller reel ulighed i forhold til adgang­en til offentlige tjenesteydelser. I den forbindelse fremstilles digitalisering ofte som en løsning, der kan hjælpe til at bekæmpe uligheden. Den anden side af digitalisering er dog, at den også får konsekvenser for forvaltningsprocesserne på grund af standardiserede løsninger og kan være en potentiel ny kilde til ulighed på grund af nye adgangskrav.

I oplægget diskuterer Matthias Döring disse ambivalente konsekvenser af digitalisering i forvaltningsprocesser.

Tilmelding foregår via dette link: tilmelding 

(klik på linket for at komme til Conference Manager, eller kopier linket og sæt det ind i din browser).

Sidste tilmeldingsfrist er 2. november 2023 kl. 12.00

Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.

Find vej her: findvej