Stats- og forvaltningsret samt menneskerettigheder

Specialer inddelt efter årstal

2020

RIKKE JUHL
KØNSDISKRIMINATION OG STATSLØSHED - En analyse af kønsdiskrimination med hensyn til retten til at videre-give statsborgerskab til børn, og hvordan dette kan bidrage til statsløshed blandt børn

JOHAN JAKOBSEN PETERSEN og SARAH-KIRSTINE BANG HOLM
Retlige problemstillinger i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens i den offentlige forvaltning - Udvalgte spørgsmål med særligt henblik på databeskyttelse

MARIE THØGERSEN
EMD eller HRC? En sammenligning af prøvelsesintensiteten i Strasbourg og Genève

ANNA SOPHIA FRAUSING MOGENSEN
Udviklingshæmmede menneskers adgang til efterprøvelse – deres hjælpebehov og personelle muligheder for bistand hertil

HAAKON HENNUM
Asylsøkeres rett til flyktningstatus på bakgrunn av tilhørsforhold til en særlig sosialgruppe, med fokus på seksuell orientering og kjønnsidentitet

FREDERIK KRABBE-LARSEN
Det væsentligste indhold af en grundlæggende rettighed i den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder

DITTE LUJA AASKOV
Danmarks behandling af børn på Udrejsecenter Sjælsmark i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis om frihedsberøvelse af migrantbørn


2019

EMILIE SOLHØJ JØNSSON
Asylprocedurens indledende fase og Dublinsystemet – i en dansk kontekst

LOUISE BITZ NIELSEN
Udlændingelovens § 26, stk. 2, i lyset af EMRK artikel 8

ANN-SOFIE AASTRUP SØGAARD
Udenforstående arbejdstageres negative foreningsfrihed ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 med fokus på bod for underbetaling

EMIL LYKKE GREGERSEN
Offentlige myndigheders strafansvar

PHILIP WIECLAW SVENDSEN
En analyse af de forfatningsretlige grænser for Grønland og Færøernes selv- og hjemmestyreloves omfang samt disse ordningernes retlige status

2018

STINE BRØSTED JENSEN
Tildækningsforbuddet - Den retlige grænse for forbud mod tildækning i det offentlige rum

JESPER LYNGBY ANDERSEN
Forholdet mellem den europæiske menneskerettighedsdomstol og de nationale myndigheder belyst gennem proportionalitets- og subsidiaritetsprincippet

MIE SOFIE FUNDER
Ledelsesret og religionsfrihed på det private arbejdsmarked set fra et arbejdsgiverperspektiv

LARS FROSTHOLM
Fake news og ytringsfriheden

JEPPE BAVNHØJ
Arbejdsgivers negative foreningsfrihed ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11 og arbejdsgivers frigørelse fra en arbejdsgiverforening


2017

SOFIE WIDAHL CHRISTENSEN
Platformsøkonomien i et arbejdsretligt perspektiv

2016

HANS L. TOFTDAHL
Whistleblowing - Fra en arbejdstagervinkel

2015

ANNE KIRSTINE SØNDERGAARD THYRRESTRUP
Adoption uden samtykke

JAKOB NIELSEN
Foreningsfrihed og mulighederne for at forbyde voldelige foreninger

2014

PETER STOLTZ NIELSEN & ANDREAS LYSGAARD BØGH
Kommunerne og grundlovens § 73 

2013

METTE SØSTED
Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb set i et dansk, EU-retligt og folkeretligt perspektiv

BO RUBY NILSSON
Domstolsprøvelsens realitet ved afgørelse af suverænitetsspørgsmål

DORTHE KYNDE NIELSEN
Udvisning af EU-borgere med fokus på administrativ udvisning

ESBEN LYSHØJ JENSEN
Intensiteten i domstolsprøvelsen af loves grundlovsmæssighed

2012

SARANDI KASNIQI
Tidsubegrænset opholdstilladelse – det nye pointsystem 

MORTEN E. G. JØRGENSEN
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis og betydningen for dansk ret

2011

HENNING FUGLSANG SØRENSEN
EU‐retlige og forvaltningsretlige aspekter ved kommunernes tilsyn med taxiførere 

2010

OLE SELLMER SØRENSEN
Kommunerne, skatten og grundloven 

PETER NICK STAUSHOLM-MØLLER
Forvaltningslovens afgørelsesbegreb – teoretiske rammer og gældende ret
- En undersøgelse af afgørelsesbegrebets rækkevidde i relation til forvaltningens personaleretlige og processuelle beslutninger

2009

SOFIE AAGAARD FAARUP
Ekspropriation til byudvikling på grundlag af kommuneplaner
Expropriation for urban development on the basis of municipal plans 

ANDERS GRØNBECH JØRGENSEN
Ulovlige byggetilladelser - en analyse

CAMILLA WINTHER WAGNER
Udvisning af udlændinge i forbindelse med strafbare forhold - og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions indflydelse herpå

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

KRISTIAN SIMONSEN & LARS SOLSKOV JENSEN
Diskrimination - en analyse af Danmarks menneskeretlige forpligtelser og forholdet til folkekirkeordningen