Advisory board

Advisory Board
Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto

Centeret modtager rådgivning og sparring fra et Advisory Board, som tæller:

 • Tanja Jørgensen, viceleder af CREDI, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
 • Tomas Ilsøe Andersen, ledende partner hos Kammeradvokaten
 • Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Institutet för rättsinformatik (IRI), Stockholm Universitet
 • Dag Wiese Schartum, professor, Senter for rettsinformatikk (SERI), Oslo Universitet
 • Christian Lützen, direktør for Nævnenes Hus
 • Mads Nygaard Madsen, formand for Danske IT-Advokater 
 • Jan B Lillelund, CTO, Executive Architect ved IBM Danmark
 • Lars Frelle-Petersen, direktør for Dansk Industri
 • Ingeborg Gade, direktør for Ankestyrelsen
 • Thomas Hildebrandt, professor ved Datalogisk Institut Københavns Universitet (DIKU)
 • Rikke Hougaard Zeeberg, direktør for Digitaliseringsstyrelsen
 • Jimmy Kevin Pedersen, næstformand for udv. for IT i den off. sektor DANSK IT
 • Charlotte Bagger Tranberg, ph.d. i persondataret, advokatfirmaet Bech-Bruun  
 • Niels Chr. Ellegaard, advokat (L), partner, Plesner

Senter for Rettsinformatikk (SERI)

Retsinformatik er et fagområde, som ser på de juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Fagfeltet beskæftiger sig endvidere med juridiske problemstillinger knyttet til brugen af IKT i juridisk sammenhæng, eksempelvis når selvangivelsen behandles af dataprogrammer og ikke af menneskehænder.

SERIs forskning berører temaer som beskyttelse af persondata, informationssikkerhed, E-handel, medieret og er præget af tværfaglighed og nær tilknytning til forskningen ved Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN).

Forskningen ved SERI og AFIN er ofte interdisciplinær og organiseret i følgende fem forskningsområder:

 • E-fovaltning
 • Beskyttelse af persondata og informationssikkerhed
 • Elektronisk handel
 • Medieret og internet governance
 • Retsteknologi

Centerets fagområder hører til blandt de hurtigst voksende juridiske discipliner såvel akademisk som i praksis. Gennem projekter og andre former for samarbejde med norsk offentlig forvaltning og IKT-branchen, tager SERI aktivt del i udviklingsarbejdet på mange områder.

Tværfaglighed har altid været en vigtig del af SERIs forskningsstrategi, og SERI ser det som en vigtig forskningsopgave at kunne bidrage til forståelsen af forholdet mellem samfundet og den informationsteknologiske udvikling ud fra et retsvidenskabeligt ståsted.

Institutet för Rättsinformatik (IRI)

Institutet för Rättsinformatik (IRI) udforsker samspillet mellem jura og informationsteknologi - et emne der samler traditionelle juridiske studier, informationsvidenskab og informationsteknologi. Med dette fag får retssystemet ny værktøjer til at håndtere kildemateriale, retshandlinger bliver automatiseret og juridiske aktiviteter antager ny skikkelser. Jura og informationsteknologi fokuserer både på metodiske og regulative spørgsmål.   

Arbejdet blev indledt i 1968, og informationsteknologi/retsinformatik udgør i dag et af Stockholm Universitets kerneområder. Ud over forskning beskæftiger IRI sig med uddannelsesaktiviteter og har i mere end 10 år udbudt en international masteruddannelse i jura og informationsteknologi.    

Datalogisk Institut (DIKU), Københavns Universitet

DIKU er Danmarks første datalogiske institut etableret på Københavns Universitet i 1970. Instituttet driver forskning og udbyder en række bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser samt enkeltfags- og sommerkurser.

På DIKU forskes der på internationalt niveau med tæt kontakt til danske og internationale forskningsinstitutioner og virksomheder. Forskningen udføres inden for seks forskersektioner, som så dagens lys i forsommeren 2018 efter en reorganisering af forskningsområdet med tidligere tre sektioner. De nye forskersektioner er:

DANSK IT

Foreningen DANSK IT blev stiftet i 1958 under sit daværende navn Databehandlingsforeningen. Dermed er det en af de ældste medlemsforeninger i verden for it-professionelle. Foreningen, der har over 7.000 medlemmer, arbejder med konferencer, netværk, politik, kompetenceudvikling, certificering, kommunikation, medlemsservice og it.

I dag er foreningen blevet en professionel organisation, der tilbyder en bred vifte af kurser rettet mod udvikling af digitale kompetencer, og den er naturlig deltager i debatten om informationsteknologi.

Foreningen, dens bestyrelse, fagråd og udvalg er høringspart for lovgivningen og optræder ofte som særlige sagkyndige. Foreningen afholder desuden kurser, konferencer, gå-hjem-møder og har en bred vifte af netværk, ligesom den er certificerende myndighed for en lang række internationalt anerkendte it-uddannelser til såvel it-professionelle som it-brugere.

Dansk Industris Digitaliseringsindsats

Dansk Industris Digitaliseringsindsats - i daglig tale DI Digital - er en ny digitaliseringspolitisk enhed i DI. Enheden skal varetage DI’s tværgående indsats på området og udvikle virksomhedsrettede initiativer på tværs af alle brancher. Det er DIs ambition, at Danmark skal være et digitalt fyrtårn, fordi digitaliseringen er en helt afgørende konkurrenceparameter. Digitaliseringsindsatsen hviler på fire ben: Analyser, politiske anbefalinger, virksomhedsrettede anbefalinger og medlemsrettede aktiviteter. Enhedens nye direktør, Lars Frelle-Petersen, kommer fra en lang karriere i det offentlige og har beskæftiget sig med digitaliseringsdagsordenen hele sit arbejdsliv. Det er således en yderst kompetent leder, der nu skal gøre danske virksomheder til frontløbere for digitaliseringen.

IBM Danmark

En stor del af IBMs aktiviteter omfatter udviklingen af de områder og teknologier, der muliggør digitalisering: IT infrastruktur, indsamling, organisering og analyse af data, anvendelse af kunstig intelligens, sikre mobilapplikationer, cloud og blockchain, er blot nogle eksempler. Repræsentation af disse kompetencer er således af central betydning for CREDI's arbejde, og Jan B. Lillelund besidder såvel teknologisk som strategisk indsigt heri.

Danske Advokater

Danske Advokater blev dannet i begyndelsen af 2008 og er de danske advokatvirksomheders brancheforening. Den organiserer advokatvirksomheder, der repræsenterer mere end tre fjerdedele af alle de advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i en advokatvirksomhed.

I foreningen arbejder advokatvirksomhederne sammen om at udvikle og styrke den enkelte virksomhed og advokatbranchen til gavn for branchen såvel som for samfundet. I den sammenhæng er det afgørende, at både store, mellemstore og små virksomheder er med i fællesskabet. Det øger foreningens legitimitet og styrker mulighederne for at nå de bedste resultater.

Med medlemmer fra stort set alle advokaternes specialforeninger repræsenterer foreningen en bred vifte af faglige spydspidser og udgør hermed en markant stemme i den juridiske debat, i debatten om retssikkerhed og i samfundsdebatten.

Tilsammen indebærer alle disse forhold - og det frivillige medlemskab - at foreningen med stor styrke kan tale på advokaterhvervets vegne. Det er i den sammenhæng, at den repræsenterer branchen i relation til vores samarbejdspartnere, som fx domstolene, politikere, centraladministrationen og de øvrige branche- og erhvervsorganisationer. Endelig tilbydes advokatvirksomhederne - herunder fuldmægtige og sekretærer - en omfattende palet af efteruddannelseskurser, værktøjer, mv.

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet med mere end 200 medarbejdere. Styrelsen arbejder for at digitalisere det offentlige Danmark, bl.a. med at implementere regeringens udspil ”Digitaliseringsklar lovgivning” til at understøtte en bedre digital betjening af borgere og virksomheder.

Der er endvidere i regi af Styrelsen nedsat et stående udvalg vedr. klare juridiske rammer for digital forvaltning, som skal udarbejde løsninger til tværgående juridiske udfordringer med øget digital forvaltning og brug af data.

Styrelsen har identificeret et stigende behov for kompetencer og viden om juridiske problemstillinger knyttet til digitalisering af den offentlige sektor, herunder udvikling og anvendelse af digitale løsninger og data. På den baggrund deltager Styrelsen i CREDI's arbejde med de retlige aspekter af digitaliseringen som medlem af Advisory Board. I den forbindelse kan Styrelsen pege på aktuelle og samfundsrelevante forskningstemaer samt indgå i drøftelser om udvikling af uddannelser mhp., at kandidaternes kompetencer matcher de nutidige og fremtidige behov i den digitale forvaltning.

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ankestyrelsen afgør klagesager som uafhængig klagemyndighed, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet. Styrelsen afgjorde i 2016 49.000 sager herunder cirka:  

 • 26.000 kommunale klagesager
 • 12.000 arbejdsskadesager
 • 3.000 sager inden for familieområdet
 • 2.300 sager om klager over afgørelser fra Udbetaling Danmark. 

Ankestyrelsen har stor interesse i de retlige aspekter af digitalisering og vil i den forbindelse kunne foreslå relevante forskningstemaer inden for bl.a. det sociale område og beskæftigelsesområdet.

Tilsvarende vil Ankestyrelsen, som aftager af kandidater fra de juridiske uddannelser, indgå i drøftelser om udvikling af uddannelserne med henblik på, at kandidaternes kompetencer matcher behovene i den nutidige og fremtidige digitale forvaltning. Endelig kan Ankestyrelsen ofte bidrage med relevante og aktuelle emner vedr. digitalisering til specialer og forskning.

Nævnenes Hus

Nævnenes Hus er en styrelse under Erhvervsministeriet, som leverer sekretariatsbistand til en række uafhængige domstolslignende nævn. I huset er følgende nævn samlet: Ankenævnet for Søfartsforhold, Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder, Byfornyelsesnævnene, Det Psykiatriske Patientklagenævn, Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Energiklagenævnet, Erhvervsankenævnet, Center for Klageløsning, Forbrugerklagenævnet, Klagenævnet for udbud, Konkurrenceankenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet, Revisornævnet, Teleklagenævnet og Tvistighedsnævnet.

Nævnenes Hus vil samarbejde med CREDI om de retlige aspekter af digitalisering, herunder foreslå relevante forskningstemaer inden for både de områder, der er lagt ind under Nævnenes Hus, og de områder der vedrører de muligheder, der ligger i digitalisering af klagesagsbehandling.

Tilsvarende vil Nævnenes Hus som aftager af kandidater fra de juridiske uddannelser, indgå i drøftelser om udvikling af uddannelserne med henblik på, at kandidaternes kompetencer matcher behovene i den nutidige og fremtidige digitale forvaltning. Endelig kan Nævnenes Hus bidrage med relevante og aktuelle emner til de studerende, der skriver specialer om emner, der vedrører digitalisering.

Kammeradvokaten

Kammeradvokaten fører og afslutter årligt ca. 1.700 retssager og voldgiftssager, både i ind- og udland, og placerer sig dermed som Danmarks førende retssagskontor. Herudover yder Kammeradvokaten en betydelig bistand til offentlige og private klienter indenfor stort set alle juridiske fagområder. Sagerne har ofte et stort omfang, stor økonomisk betydning og betydelig teknisk og juridisk kompleksitet, samt offentlig bevågenhed.

Herudover indgår Kammeradvokaten i visse forskningsprojekter vedrørende digitalisering, og har en stærk digital dagsorden, som involverer såvel automatiserede produkter, selvbetjeningsløsninger, Big Data håndtering ifm. discovery/retssager/M&A mv., samt udvikling af apps, webapplikationer og stand-alone systemer, f.eks. til udbudsprocesser. Endelig indgår Kammeradvokaten i projekter vedrørende anvendelse af kunstig intelligens til afdækning af, hvor langt denne teknologi kan strækkes indenfor udvalgte juridiske discipliner.

Kammeradvokaten vil således samarbejde med CREDI om de retlige aspekter af digitalisering, herunder foreslå relevante forskningstemaer.

Tilsvarende vil Kammeradvokaten, der aftager kandidater fra de juridiske uddannelser, indgå i drøftelser om udvikling af uddannelserne med henblik på, at kandidaternes kompetencer matcher behovene i den nutidige og fremtidige digitale forvaltning.

Endelig kan Kammeradvokaten ofte bidrage med relevante og aktuelle emner til de studerende, der skriver specialer om emner, der vedrører digitalisering.

Charlotte Bagger Tranberg, Bech-Bruun

Charlotte Bagger Tranberg er Managing Associate hos advokatvirksomheden Bech-Bruun, hvor hun beskæftiger sig med persondata og ny teknologi.

Hun tog i 2006 en ph.d. i persondataret fra Aalborg Universitet, hvor hun er ekstern lektor og underviser i persondataret. Hun har betydelig undervisererfaring i fagene it-ret, immaterialret og EU-ret. I en årrække fungerede hun tillige som rådgiver på Aarhus Universitet inden for alle aspekter af persondataret. 

Charlotte har været bestyrelsesmedlem i Dansk Forum for IT-ret og deltager fortsat i forummets arbejde. Endvidere har hun indgående erfaring med praktisk gennemførelse af compliance-projekter, som bl.a. indebærer udarbejdelse og implementering af Binding Corporate Rules (BCR) og risikovurderinger. Endelig er hun én af hovedkræfterne i udviklingen af Privacy Management Tool, PACTIUS Privacy. 

Charlotte er ekspert inden for alle områder af persondataretten, herunder behandling af personoplysninger i komplekse systemer eller ved anvendelse af nye teknologier, som f.eks. Big Data, biometri og kunstig intelligens, hvor persondataretten bl.a. skal spille sammen med IT-retten.