Juraprofessor medlem af nyt menneskeretsudvalg

Justitsministeriet har udpeget juraprofessor Michael Hansen Jensen fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences til et særligt menneskeretsudvalg, som skal vurdere betydningen af at give menneskerettigheder større plads i dansk ret.

Et udvalg nedsat af  regeringen skal inden udgangen af september 2013 tage stilling til en række vigtige spørgsmål inden for menneskerettigheder.

På baggrund af sit årelange arbejde med statsforfatningsret er professor Michael Hansen Jensen netop blevet beskikket medlem af ’Udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet’ som særlig sagkyndig. 

Han glæder sig over udnævnelsen, da udvalgets anbefalinger kan få stor betydning i mange år fremover.  

- Udvalgets arbejde er udfordrende og vedrører spørgsmål af væsentlig principiel og samfundsmæssig betydning, nemlig beskyttelsen af en række menneskerettigheder i dansk ret på baggrund af internationale konventioner, siger Michael Hansen Jensen.

Han understreger, at det derfor er vigtigt at oplyse og rådgive Folketinget og regeringen så fyldestgørende som muligt.

Siden 1992 har den Europæiske Menneskerettighedskonvention været inkorporeret i dansk lov, og udvalget skal nu afdække fordele og ulemper ved at inkorporere flere menneskerettighedsinstrumenter i dansk ret.

Udvalget skal herudover bl.a. vurdere, om Danmark skal godkende en tillægsprotokol til den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og om Danmark bør tilslutte sig en række individuelle klageadgange, der betyder, at den enkelte borger får mulighed for at klage til FN-komiteer m.v. over påståede krænkelser af den pågældende FN-konvention, eksempelvis FN’s børnekonvention.

Yderligere information

Michael Hansen Jensen

Michael Hansen Jensen, professor
Juridisk Institut
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Tlf.: 8716 5936
E-mail: mhj@jura.au.dk
Web