Er EU-domstolen for "aktivistisk" og retsskabende?

Tidligere generaladvokat og dommer ved EU-domstolen, professor dr. jur. Claus Gulmann belyser problematikker omkring EU-domstolen ved en forelæsning på Aarhus Universitet den 18. februar til ære for den første danske dommer ved EF-domstolen, Max Sørensen.

03.02.2014 | Andreas G. Jensby

Dato tir 18 feb
Tid 12:15 13:00
Sted Sø-auditorium 1 (Per Kirkeby-auditoriet), bygning 1250 Bartholins allé 3, 8000 Aarhus C.

Det er gjort gældende, at EU-domstolen er for retsskabende, for ”aktivistisk” og politiserende, at den anvender en fortolkningsstil, der ikke svarer til gængs juridisk metode, samt at den ikke er tilstrækkeligt bevidst om sin manglende demokratiske legitimitet.

Der er mange grunde til, at EU-domstolen har en afgørende indflydelse på det stadig snævrere samarbejde mellem EU's medlemsstater. Samarbejdet er et retligt forpligtende samarbejde, og det er efter EU-traktaterne bl.a. EU-domstolens opgave at sikre, at retsreglerne respekteres i og af medlemsstaterne. 

Hvis der konstateres modstrid mellem en EU-regel og en national regel, herunder regler vedtaget af de nationale lovgivere, følger det af EU-domstolens praksis, at EU-reglen har forrang, og at den nationale regel derfor ikke kan anvendes.

Vidtrækkende fortolkninger
EU-retten indeholder såvel i traktaterne som i den af EU's lovgiver vedtagne lovgivning talrige og sommetider meget indgribende pligter, der skal respekteres af de nationale lovgivere. Disses muligheder for selvstændig national lovgivning begrænses derfor i væsentligt omfang.

Hertil kommer, at mange af traktaternes vigtigste regler er af et forholdsvist ubestemt indhold, der nødvendigvis må præciseres af EU-domstolen. Denne benytter med ganske stor konsekvens en fortolkningsstil, der giver pligterne et indhold, der gør dem egnede til at opfylde deres formål, og det vil typisk sige, at pligterne gives et vidt anvendelsesområde.

Er kritikken af EU-domstolen berettiget?
Årets Max Sørensen-forelæsning tager udgangspunkt i disse forhold og redegør derefter for den kritik, der fra forskelligt hold har været rettet mod EU-domstolen, ikke mindst i Danmark lige siden vor EU tilslutning.

Forelæseren vil drøfte, om denne kritik helt eller delvist er berettiget. Det vil i denne forbindelse bl.a. blive nævnt, at det langt fra er let at opnå noget, der minder om enighed om, hvornår en domstol er for retsskabende, for aktivistisk eller politiserende.

 ___________________________________________________________________________________

Max Sørensen-forelæsningen afholdes 18. februar 2014 fra 12.15 – 13.00 på Aarhus Universitet i Sø-auditorium 1, også kaldet Per Kirkeby-auditoriet, i bygning 1250 Bartholins allé 3, 8000 Aarhus C. 

Efterfølgende vil Juridisk Institut være vært ved en reception i auditoriets forhal. Alle er velkomne, og tilmelding til forelæsningen ikke er nødvendig.

Yderligere information fås ved henvendelse til professor, dr. jur. Jens Hartig Danielsen på mail: jd@jura.au.dk eller tlf. 87 16 57 23

 

Forelæsning / foredrag