Selskabs-, børs-, bank- og værdipapirret

Specialer inddelt efter årstal

2018

DANNA ZHANG
Transport af kommanditisters resthæftelse

ALEKSANDER DAHL WINBLAD
Selskabets (egen)interesse i forhold til koncernens interesse

LINE LOPDRUP WITT LEY
Retsopgøret efter finanskrisen: Ledelsesansvaret i lyset af Capinordic Bank, Amagerbanken og Roskilde Bank-sagerne

HEIDI HOLLÆNDER
Maskeret udlodning -Den ikke-erhvervsmæssige disposition

LOUISE TOMMERUP KJÆR BONDE
Cash pools set i lyset af selskabslovens regler om kapitalejerlån

2017

STINE KRAGELUND NIELSEN & JEANETTE LADEFOGED
Håndtering af intern viden i lyset af markedsmisbrugsforordningen

CHRISTINA KARSTENSEN& NANNA HOLLÆNDER
Samspillet mellem SL § 210 og LL § 16 E med perspektivering til tysk ret

JAKOB LANGGAARD LARSEN
Selskabers dobbeltdomicil og misbrug af dobbeltdomicil En analyse af artikel 4 i OECD’s modeloverenskomst og tiltag for at modvirke misbrug af dobbeltdomicil

FREDERIK LØVSTAD & ANDERS BONDE FALDBORG
Cash pooling i lyset af selskabslovens kapitel 13

JENS AAKJÆR MADSEN
Handel med råvarederivater i det europæiske OTC-marked - En retlig analyse af den europæiske markedsregulering af råvarederivater, der handles »over-the-counter«

2016

ANDREAS MEINECHE ANDERSEN
Hybride finansieringsinstrumenter - En analyse af hybride finansieringsinstrumenter og SEL § 2 B samt overensstemmelsen med BEPS action 2

ANN SOFIA FELDTMANN JØRGENSEN
Direkte og adfærdsbaseret elektronisk markedsføring - Med særligt brug af samtykke og personoplysninger

2015

RASMUS JEPSEN
Alternativer til selskabslovens regler om lovlig selvfinansiering

MARIANNE LADEFOGED HOVE
Valg af iværksætterselskabet som selskabsform

MICHAEL SKJØTT ANDERSEN
Finansielle virksomheders rådgivningsansvar 

2014

NIELS DAM DENGSØE PETERSEN
Lovlig selvfinansiering 

2013

ANGELINA BALASH
Delvis indbetaling af selskabskapital i medfør af Selskabslovens §§ 33-34: En retsdogmatisk analyse af de selskabsretlige retsvirkninger af henholdsvis kapitalstrukturtilpasninger og virksomhedsomstruktureringer set i lyset af de hermed forbundne stakeholder interesser.

JONAS SKOU HOLLAND
Selvfinansiering i selskabsretten - Selvfinansiering i komparativt perspektiv 

2012

PETER LANGSTED
Ansvarspådragende ratings - Et speciale om kreditvurderingsbureauers erstatningsansvar

JULIE LEVIN
Lovlig selvfinansiering

BIRGITTE KJER CHRISTENSEN
Ansvarlig lånekapital - særligt med henblik på indfrielse, herunder indfrielse gennem modregning
 

2011

MARK SØTRUP
Håndhævelse af ejeraftaler efter indførelsen af selskabslovens § 82 

KIM HØRBY FREDBORG
Ejeraftaler efter selskabsloven § 82 - En intertemporal analyse

TINE OLSEN
Selskabslovens § 82 om ejeraftaler- det intertemporale problem

2010

CHRISTINA RAHBEK
Ejeraftaler - selskabsretlig og aftaleretlig i lyset af SL §82

SIMON MORS HANSEN
Konflikter i små og mellemstore virksomheder - en kritisk analyse af den nye selskabslovs manglende konfliktløsningsmodeller 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

MORTEN WISTOFT
Rækkevidden for lovlig selvfinansiering i aktietransaktioner

SØREN HOLGER ØRUM KOPP
Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse med særlig fokus på vilkår om brugsret og straksrealisation