Forskning

Centerets mål

Centeret vil gennem forskning på internationalt niveau bidrage til at højne vidensniveauet omkring f.eks. hvilke faktorer, der bidrager til vækst i SMV’er og hvilke faktorer, der udgør barrierer for udvikling og vækst. Det forskningsmæssige fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser, som på de interne drivere for vækst, f.eks. forretningsudvikling, innovation, ledelseskompetencer, mv.

Med henblik på at sikre, at både forskningsprojekter og de udviklede redskaber afspejler de reelle vidensbehov i SMVerne, vil forskergruppen som en del af Vidensforum og SMV-bestyrelsesuddannelsen løbende være i samarbejde og dialog med SMV’er og deres rådgivere.

Forskningsprojekter

Bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder (Mette Neville & Carsten Fode)

Projektet skal resultere i en bog om værdiskabende bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder. Bogen vil sammenkoble den nyeste teori indenfor bestyrelsesarbejde og forskningen omkring relevante problemstillinger i SMV’er med henblik på at give indblik i, hvilken rolle bestyrelsen skal have i SMV’er for at skabe værdi. Herudover opstilles en række konkrete redskaber til brug for bestyrelsesarbejdet. 

Virksomhedspant - Lars Henrik Gam Madsen og Astrid Millung-Christoffersen

Formålet med projektet er at undersøge, om reglerne om virksomhedspant er dækkende for SMV'ernes behov. Virksomhedspantet gør det nemt at pantsætte aktiver, som tidligere reelt ikke kunne pantsættes. Den typiske virksomhedspantsætter er en SMV, som stiller pant over for virksomhedens pengeinstitut.

Contract management i SMV’er - Rene Franz Henschel

Projektet har focus på Contract Management, hvor virksomheder gennem fokus på kontraktindhold, processer samt relationelle og organisatoriske kompetencer, forsøger at påvirke udfaldet af kontrakter i en mere profitabel retning, samtidig med at kontraktparternes relationer og samarbejde udvikles i en positiv retning. Projektet har fokus på, hvilken betydning kontrakter har for SMV´ernes værdikæde, hvordan denne ressource kan optimeres, og hvilke værdier der kan høstes i forbindelse hermed.

Styrkelse af iværksætteri gennem selskabsretlige reformer - Karsten Engsig Sørensen og Mette Neville

Der er et politisk ønske om at styrke iværksætteri bl.a. gennem attraktive selskabsretlige rammer. Projektet omfatter en række delprojekter, hvor det analysers om og hvordan man kan styrke iværksætteri gennem selskabsretlige reformer.

  1. Iværksætteri gennem selskabsretlige reformer, publiceret i Nordisk Tidsskrift 2013
  2. Iværksætterselskabet, publiceret i Neville & Engsig Sørensen (red.) Selskaber – aktuelle emner, efteråret 2013
  3. Encouraging Entrepreneurship through Company Law Reforms – the European Mega Trend (publiceret i EBOR 2014)
  4. Iværksætterselskabet – en succes? (2016)
  5. Den socialøkonomiske selskab – en succes (2016)

Nye udbudsreglers betydning for SMV’er - Michael Steinicke

I foråret 2015 skal Folketinget behandle forslag til en ny udbudslov, som indeholder bestemmelser, der skal sikre at det i højere grad bliver det muligt for små og mellemstore virksomheder at deltage i udbud. Projektet har fokus på en analyse af de nye reglers indhold og deres betydning for SMV’er i praksis.

Ejeraftaler som barriere for udvikling og vækst i SMV’er - Mette Neville, Karsten Engsig Sørensen og Carsten Fode

Ejeraftaler indeholder oftest bestemmelser, som kan udgøre en barriere for vækst og udvikling i SMV’er. Projektet vil analysere ejeraftalers betydning som barriere for vækst og udvikling i SMV’er. Herudover vil projektet sigte på udvikling af nye kontraktbestemmelser til brug i SMV’er, som er mere afbalancerede i varetagelsen af på den ene side hensynet til ejerne, og på den anden side virksomhedens mulighed for udvikling og vækst.

Betalingsfrister – de nye reglers betydning for SMV’er - Rene Franz Henschel

I 2013 gennemførtes nye regler om betalingsfrister, som skulle gøre op med meget lange betalingsfrister, der kan have negative konsekvenser for især små og mellemstore virksomheders likviditet og økonomistyring. Projektet skal bl.a. undersøge om de nye regler de facto har betydet bedre forhold for SMV’erne eller har man fundet veje til at “omgå” reglerne. 

Bestyrelsens rolle og værdiskabelse i SMVer - Aleksandra Gregorič, CBS, Mette Neville, Thomas Poulsen, CBS – samarbejde med Erhvervsstyrelsen

  • Delprojekt 1: Projektet belyser bestyrelsens rolle, sammensætning og betydning i SMV’er. Resultaterne offentliggøres i form af en række delrapporter.
  • Delprojekt 2: I projektet analyseres det, om bestyrelsen kan skabe værdi i SMV’er og hvilke rolle den skal indtage for at være reelt værdiskabende.

Closed corporations and supranational company forms - internationalt projekt

På EU-plan er der fokus på at skabe effektive selskabsretlige rammer for iværksættere og SMV’er. Projektet har fokus på en analyse af SMV’ernes behov i forhold til de selskabsretlige rammer. Herudover analyseres og evalueres og EU-Kommissionens forslag med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag.

Vækstledelse for fremtiden

Stil skarpt på din virksomheds vækst og udvikling. Her får du mulighed for både at udvikle såvel din virksomhed strategisk og økonomisk, og dig selv som leder. 

Erhverv og Udvikling, Randers Kommune, Erhverv Randers, Center for Små og Mellemstore Virksomheder og Sparringspartnerne står bag forløbet, som har til formål i samarbejde med ejerlederne at styrke konkurrencekraft, vækst og indtjening de virksomheder, der deltager.  Læs mere om projektet.

SMV-bestyrelsen som digital katalysator

Digital Katalysator vil ruste SMV-bestyrelser til at arbejde strategisk med ny digital teknologi. Som led i projektet udvikles konkrete værktøjer og et online læringsforløb, som kan anvendes af bestyrelsen til at identificere og udnytte digitale muligheder til at skabe vækst.  Læs mere om projektet.