Hvem er vi

Center for Ret & Digitalisering (CREDI) har en dynamisk struktur med en lille fast stab. Centerets ledelse varetager - ud over forskning og undervisning - følgende opgaver:

Centerets ledelse og koordinering

  • Den faglige ledelse
  • Strategiudvikling
  • Overordnet planlægning og koordinering
  • Opbygning af brede samarbejdsrelationer og netværk
  • Udbredelse af viden om centerets aktiviteter
  • Udvikling af undervisning
  • Fundraising og ansøgninger om finansiering af projekter.

Ledelsen understøttes af en projektleder med ansvar for bevillingsansøgninger og efterfølgende projektledelse/koordinering. Endvidere tilknyttes administrativ støtte samt studentermedhjælpere.

Vicecenterleder Tanja Jørgensen

Tanja Jørgensen er professor i retsvidenskab og beskæftiger sig primært med formueret. Hendes ph.d. fra Copenhagen Business School omhandlede "Forbrugerkredit – retligt og retspolitisk".

Som vicecenterleder vil hun fokusere på digitalisering inden for privatret og erhvervsret. Hun har i flere år beskæftiget sig med det finansielle område, hvor hun er initiativtager og koordinator for AUs Research Group on Law and Finance. I 2013 modtog hun Talentforskerprisen for det finansielle område.

Centerets partnere og aktiviteter

Centerets forskning og projekter vedr. ret og digitalisering med forskellige faglige indfaldsvinkler varetages af såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Disse partnere består af en fast intern stab på to ph.d.-stipendiater, to postdocs og en adjunkt (p.t er en ph.d.-stipendiat tilknyttet, øvrige er under rekruttering) samt en pulje til frikøb (et antal måneder) af instituttets forskere med henblik på fordybelse i og bidrag til centerets fagområde med udgangspunkt i eget forskningsområde (fx miljøret, arbejdsret, kontraktret, socialret, børsret, mv.).

Den faste stab består p.t. af:

Professor René Franz Henschel

René er professor i privatret og erhvervsret ved Juridisk Institut med speciale i selskabsret, køberet og forbrugerret.

Han har bl.a. forsket i internationale kommercielle løsørekøb, særligt om mangler, og i retskilders fortolkning og udfyldning af uniforme regler (CISG, Convention on Contracts for the International Sale of Goods, FN konventionen om internationale løsørekøb).

René er initiativtager til et samarbejde med Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (Aarhus Universitet i Herning). 

Videnskabelig assistent Lisbeth Arne Nordager Thonbo

Lisbeth er jurist, specialist i menneskerettigheder herunder særligt god forvaltning, folkelig deltagelse, demokratisering, retten til oplysning, mv.

Endvidere har hun årelang erfaring med alle elementer af projektledelse og koordinering fra ansøgning om til afslutning af projektet.

Hun har arbejdet 15 år i udenrigstjenesten og 15 år på Institut for Menneskerettigheder.

Lisbeth Arne Nordager Thonbo

Videnskabelig assistent
M
H bygn. 1415, 105
P +4587165126
P +4528992232

Postdoc Kalpana Tyagi

Kalpan Tyagi er ansat som postdoc på forskningscentret CREDI.

Hun har en LLB-grad i jura fra Faculty of Law fra University of Delhi (2008) og en LLM-grad (2009).

I 2012 tog hun en European Master in Law & Economics fra universiteterne i Bologna, Gent og Hamburg og startede umiddelbart efter som Ph.d.-stipendiat på Max Planck Institute for Innovation and Competition i München.

Hun skal i november forsvare sin ph.d.-afhandling med titlen: ’Promoting ”Competition in Innovation” through Effective Merger Control in the ICT Sector – A Comparative and Interdisciplinary Study’.

Kalpana arbejder med konkurrence og innovation, konvergens i telekommunikationssektoren og bæredygtig udvikling. Hendes forskning søger at vise, hvorledes informationskommunikationsteknologi kan bidrage til bæredygtig udvikling.

Ph.d. stipendiat Thea Johanne Raugland

Thea arbejder med persondataret med særligt henblik på den offentlige forvaltning.    

Ph.d.-stipendiat Peter Istrup

Peter Istrup arbejder med smart contracts og blockchain teknologi med særligt fokus på samspillet med danske obligationsretlige regler.

Studentermedhjælp Simone Lundhus Sørensen

Simone er stud.jur. på 2. semester på AU og har endvidere 1. år af professionsbacheloren i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.


I 2018, 2019 og 2020 er der aftalt frikøb af følgende forskere til centeret, alle fra Juridisk Institut:

Carsten Willemoes Jørgensen

Carsten Willemoes Jørgensen, lektor og ph.d. inden for skatteret og erhvervsregulering, forsker og underviser i toldret, EU-ret og transportret.

Carsten arbejder på et projekt vedrørende juraens udfordringer i forbindelse med autonome transportmidler. Autonome transportmidler styres af algoritmer, altså en form for kunstig intelligens, der overtager dele af eller hele den beslutningskompetence føreren normalt besidder i forbindelse med transporten. At algoritmer træffer beslutninger i stedet for mennesker, rejser en række juridiske spørgsmål, ikke mindst i forhold til placering af et eventuelt ansvar for skader. Projektet vil resultere i en eller flere artikler.

Louise Halleskov Storgaard

Louise Halleskov Storgaard, lektor, ph.d. i EU-ret og menneskeret.

Louise arbejder på en længere artikel, der med udgangspunkt i retspraksis fra EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol analyserer de grundretlige rammer for den danske implementering og håndhævelse af de EU-retlige regler om databeskyttelse.

Susanne Karstoft

Susanne Karstoft, professor i formueret. Forsker og underviser i aftaleret, køberet, forbrugerret og IT- og internetret.

Susanne forsker navnlig i e-handelsret, herunder forbrugeraftaleloven. Hun beskæftiger sig med implementeringen af det 2. betalingstjenestedirektiv i dansk ret ved betalingsloven.

Torsten Iversen

Torsten Iversen, professor i obligationsret, forsker og underviser bl.a. i obligationsret, herunder aftaleret og entrepriseret.

Torsten arbejder på en videnskabelig beskrivelse og analyse af de retlige implikationer, der knytter sig til anvendelsen af digitale modeller inden for entrepriseforhold. Resultatet skal indgå i bogen "Entrepriseretten", 2. udg. (2018) og muligvis tillige publiceres i artikelform.

Ellen Margrethe Basse

Ellen Margrethe Basse er professor i miljøret.

Ud over sin forskning og undervisning i miljøret, har hun ansvaret for diverse ph.d.-kurser, som afholdes af  Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram JurForsk - i 2018 f.eks. kurset "Proactive and Responsible Legal Approaches to Digitalisation – Legal Challenges and Theories”.

Ellen Margrethe arbejder med digitaliseringens betydning inden for miljøområdet. Hun vil i CREDI arbejde med projektet ”Digitaliseringens betydning for rekursbehandlingen på miljøområdet”. Projektet vil bl.a. resultere i en artikel samt indgå i et bogprojekt.

Ellen Margrethe Basse

Professor
M
H bygn. 1411, 158
P +4587165425
P +4523261829

Tanja Jørgensen

Tanja Jørgensenprofessor i retsvidenskab, forsker og underviser i bl.a. bankret, kreditaftaleret og finansieringsret.

Tanja vil arbejde på en engelsksproget artikel om såkaldt peer to peer lending og de juridiske udfordringer, det giver anledning til.

Peer to peer lending er en internetbaseret låneform, som udgør en del af crowd funding bevægelsen.

Natalie Videbæk Munkholm

Natalie Videbæk Munkholm, lektor i retsvidenskab med særligt fokus på arbejdsret, forsker og underviser bl.a. i kollektiv arbejdsret, ansættelsesret og EU-arbejdsret. Natalie vil fokusere på to områder af arbejdsretten, hvor arbejdsrettens kendte begreber og forudsætninger udfordres: Dels ved at øget digitalisering betyder, at arbejdstagere og arbejdsgivere i langt højere grad kan være placeret i forskellige lande og retssystemer. Dels ved at øget brug af digital teknologi giver nye muligheder for at indsamle viden om de ansatte. Der kan være tale om overvågning både i og uden for tjenesten i form af fx logning, overvågning gennem billede og lyd, kontrol af e-mails og sms, medarbejdernes færden i det digitale rum, mv. Arbejdet vil bl.a. resultere i en artikel på engelsk og en på dansk. 


Skiftende samarbejdspartnere

Hertil vil der komme en række både interne og eksterne samarbejdspartnere, som også vil omfatte jurister fra både den offentlige og den private sektor, herunder også internationale partnere. Hvem og hvornår afgøres i takt med centerets udvikling og opsøgende arbejde. Der arbejdes netop nu med to store ansøgninger, som vil involvere en række eksterne partnere.